Informacja o terminie XIII Sesji Rady Gminy Sochocin. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Informacja o terminie XIII Sesji Rady Gminy Sochocin.

11 marca 2016, 9:00 | Komunikaty

Uprzejmie zapraszamy na obrady XIII Sesji Rady Gminy Sochocin które odbędą się w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 2 lutego 2016 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

6. Informacja o realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej za 2015 rok.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;

2) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;

3) w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Sochocin;

4) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2016 r.;

5) w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.;

6) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Sochocin;

7) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sochocin;

8) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 dotyczącego obowiązku trzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin;

9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

10) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok.

10. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)