Informacja o terminie XIX Sesji Rady Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja o terminie XIX Sesji Rady Gminy Sochocin

14 grudnia 2016, 14:50 | Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że XIX Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 25 listopada 2016 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok;

3) w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2017 rok;

4) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;

5) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2017 rok;

6) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2017 rok;

7) w sprawie powierzenia Spółce działającej pod firmą Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy;

8) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sochocin;

9) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Sochocin;

10) w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków;

11) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu gminy;

12) w sprawie emisji obligacji komunalnych;

13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;

14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok.

7. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.


Zapraszamy.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)