Informacja Wójta Gminy Sochocin w sprawie projektu studium. • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Informacja Wójta Gminy Sochocin w sprawie projektu studium.

2 marca 2016, 15:26 | Komunikaty

Wójt Gminy Sochocin informuje, iż w związku z przyjęciem przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zmieniającej ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) ustalony termin odpowiedzi na złożone uwagi oraz czas opracowania przedmiotowego dokumentu zostanie wydłużony.
Podstawą prawną opracowania Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana m.in. art. 10 tej ustawy wprowadza obowiązek uwzględnienia dodatkowych uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Respektując przepisy, należy obecnie ponownie wykonać niektóre prace nad częścią dokumentu zawierającą uwarunkowania przestrzenne oraz określić, jaki to ma wpływ na już sprecyzowane kierunki zagospodarowania przestrzeni i politykę przestrzenną rozwoju terenów gminy Sochocin.

Wójt
Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)