Komunikat o zagrożeniu upraw roślin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

18 maja 2017, 11:00 | Informacje z gminy

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Roślina: Wiśnia

Data publikacji komunikatu: 17.05.2017

W związku z wystąpieniem zagrożenia chorobami grzybowymi, zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych na wiśni.

W celu ochrony przed grzybem wywołującym drobną plamistość liści drzew pestkowych należy zastosować opryskiwanie drzew wiśni po kwitnieniu, a w okresie długotrwałych opadów deszczu opryskiwanie powtórzyć 2-3 razy, co 10-14 dni. Liczba oprysków zależna jest od nasilenia choroby w poprzednim sezonie oraz podatności odmiany.


Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Gorzka zgnilizna wiśni

Roślina: Wiśnia

Data publikacji komunikatu: 17.05.2017

W związku z wystąpieniem zagrożenia chorobami grzybowymi, zaleca się wykonanie zabiegów przeciwko gorzkiej zgniliźnie wiśni.

Liczba oprysków powinna być uzależniona od zagrożenia chorobowego. Drzewa opryskiwać po kwitnieniu trzykrotnie co 14 dni. W sadach, w których w poprzednich sezonach notowano chorobę należy wykonać cztery lub pięć oprysków.

Stopień nasilenia choroby określa się w czasie zbiorów owoców oceniając procent porażonych owoców w czterech miejscach sadu na próbie 100 owoców.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

  • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
  • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
  • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.


Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Owocnice śliwowe

Roślina: Śliwa domowa

Data publikacji komunikatu: 17.05.2017

Śliwom zagrażają owocnice śliwowe.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnic śliwowych należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na śliwach występują: owocnica żółtoroga i owocnica jasna.

Larwy zimują w kokonach w glebie. Lot owadów dorosłych rozpoczyna się w II połowie kwietnia, na kilka dni przed kwitnieniem śliw, tuż przed fazą białego pąka kwiatowego i kończy po kwitnieniu. Samice składają jaja pod skórkę działek kielicha lub pod skórkę kielicha. Larwy wylęgają się pod koniec opadania płatków kwiatowych i wygryzają zawiązki owoców.

Na początku białego pąka kwiatowego zawiesza się na drzewach śliwy białe pułapki lepowe (min. 3 pułapki na 1ha sadu), które przegląda się co 2-3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnic śliwowych jest:

  • odłowienie 80 dorosłych osobników średnio na 1 pułapkę lepową do końca fazy kwitnienia.

Zabieg zwalczający wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.


Foto: http://www.e-sadownictwo.pl

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)