Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej • Komunikaty • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

29 listopada 2017, 14:39 | Komunikaty
OBWIESZCZENIE STAROSTY PŁOŃSKIEGO
o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Wójta Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9, w dniu 24.11.2017 r. została wydana decyzja Starosty Płońskiego nr 600/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (sygnatura akt AB.6740.498.2017):
pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 301103W w miejscowości Niewikla, gmina Sochocin" działka nr 21, od włączenia do drogi gminnej działka 27 w km 0+002 do km 0+150, długość odcinka 148 m
zlokalizowanej na działkach nr ewid.:
Obręb Niewikla: 3/4 (3/8, 3/7), 21, 27, 28/1 (28/5, 28/4) , gm. Sochocin
[symbolami X (Y,Y), oznaczono odpowiednio:
X - numer ewidencyjny działki przed podziałem
Y - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości
Y - numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, przeznaczonej pod inwestycję]
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /j.t. Dz.U., poz. 687 z 2013 r. z późn. zm./ w przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, albo
3) w której decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wobec powyższego, w ciągu 14 dni od daty dokonania ogłoszenia strony postępowania mają prawo zapoznać się z treścią wydanej decyzji administracyjnej w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, II piętro, pok. 320 lub tel. (0-23) 662-77-64 wew. 219.
Z up. STAROSTY
(-)
mgr Zbigniew Sadowski
Naczelnik
Wydziału Architektoniczno – Budowlanego
(dokument podpisany elektronicznie)
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)