Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin

12 lipca 2016, 8:53 | Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A G M I N Y S O C H O C I N

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) art. 54 ust. 3 i art. 39 ust.1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Sochocin Nr VI/55/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Sochocin zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, w dniach od 20 lipca 2016 roku do 10 sierpnia 2016 r. Poniedziałek – Piątek w godz.9ºº - 15ºº (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Gminy Sochocin w sali narad, w terminie 05.08.2016 o godzinie 12ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem. Może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2016 roku w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w Urzędzie Gminy Sochocin, 09 – 110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.18 ust. 3 w/w ustawy na adres poczty elektronicznej: zbigniew.grabowicz@sochocin.pl.

W ó j t

Andrzej Romatowski

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)