Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji • Aktualności • Urząd Gminy Sochocin

Galeria (1)

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji

9 stycznia 2017, 12:42 | Komunikaty

Wójt Gminy Sochocin informuje, że do dnia 23 stycznia 2017 r. kluby sportowe działające na terenie Gminy Sochocin mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W budżecie Gminy Sochocin na 2017 rok na realizację ww. zadania zostały przewidziane środki w kwocie 70.000,00 zł.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie Gminy Sochocin, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego zakresie zadania obejmującego w szczególności:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Z dotacji nie mogą być finansowane:

1) transfery zawodników z innego klubu sportowego,

2) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na zawodnika lub klub sportowy,

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5) koszty poniesione przez klub sportowy na realizację zadań nieujętych we wniosku oraz koszty poniesione przez klub sportowy przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

II. Termin realizacji zadania. od 01 lutego do 31 grudnia 2017 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 16-tej.

2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sochocin w 2017 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Sochocin pok. nr 8, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sochocin (http://sochocin.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin (http://bip.sochocin.pl).

3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Sochocin lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:

1) kserokopię wyciągu z rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawioną najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku,

2) odpis statutu podmiotu,

7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załączników lub innych wad wniosku, wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków lub usunięcia wad. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych lub nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Sochocin.

2. Decyzja Wójta Gminy Sochocin jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Decyzja Wójta Gminy Sochocin jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.

5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochocin.

V. Szczegółowych informacji udziela:

p. Kamil Wojciechowski – pok. nr 8 Urzędu Gminy Sochocin, tel. (23) 661-80-01 wew.45


Wójt
Andrzej Romatowski
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)