Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Przetargi

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sochocin w okresie od 14.12.2018 do 13.12.2021 roku

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
3 grudnia 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9
rozpoczęcie
3 grudnia 2018, 12:15 • Urząd Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul.Guzikarzy 9

„Remont drogi gminnej nr 301143W w miejscowości Milewo na odcinku 0+000 do km 1+418 o długości 1418 m”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
11 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
11 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

„Remont drogi gminnej nr 301162W w miejscowości Sochocin ul. Magazynowa na odcinku 0+000 do km 0+829 o długości 829 m”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
11 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
11 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

„Przebudowa drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin, ul. Kazimierza Pułaskiego działka nr ew. 52 na odcinku od km 0+000 do km 0+452 o długości 0,452 km”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 października 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 października 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
10 września 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
10 września 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
7 września 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
7 września 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9 , 09-110 Sochocin

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin (etap IIb i III) oraz modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kondrajec gm. Sochocin.

status
zamknięty
rodzaj
zapytanie o cenę
składanie ofert
19 lipca 2018, 10:00 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 lipca 2018, 10:30 • Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul.Żeromskiego 21 09-110 Sochocin

„Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary Żydowskie, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
17 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
17 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin

„Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo, gmina Sochocin”

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
17 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
17 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul.Guzikarzy9, 09-110 Sochocin

Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo

status
zamknięty
rodzaj
przetarg nieograniczony
składanie ofert
4 lipca 2018, 12:00 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
4 lipca 2018, 12:30 • Urząd Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Plan Zamówień Publicznych na rok 2018.

Plan Zamówień Publicznych na rok 2017.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,

Wójt Gminy Sochocin informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sochocin jest Wójt Gminy z siedzibą w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

  1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jasińska, tel. 23 661 80 01, e-mail: katarzyna.jasinska@sochocin.pl
  2. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy Sochocin związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z Gminą Sochocin podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)