Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin • Przetargi • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

status
zamknięty
rodzaj
zamówienie z wolnej ręki
składanie ofert
19 grudnia 2017 • Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
rozpoczęcie
19 grudnia 2017 • Urząd Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Ogłoszenie nr 500077748-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Urząd Gminy Sochocin: Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Sochocin, Krajowy numer identyfikacyjny 55057400000, ul. ul. Guzikarzy 9, 09110 Sochocin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6618001 lub 6618013 wew.28, e-mail rafal.mrozek@sochocin.pl, faks 236 618 055.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sochocin.pl www.sochocin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.271.48.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Sochocin urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu, polegającym na zapewnieniu świecenia 597 punktów świetlnych, stanowiących własność Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243934.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243934.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243934.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 243934.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a i b ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Podstawę prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki stanowi art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a i lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. W analizowanej sytuacji występuje następujący stan faktyczny i prawny: obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic,dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Sochocin urządzeniami oświetleniowymi wg ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.). Aby zrealizować usługi w zakresie oświetlenia ulic,dróg,placów i innych otwartych terenów publicznych urządzeniami oświetleniowymi znajdującymi się w obrębie granic Gminy Sochocin, gmina musi posiadać zgodę właściciela urządzeń oświetleniowych tj. ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81855 Sopot, na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENERGA Oświetlenie Sp.z o.o. Właściciel pismem EOŚ-8042/SE-PJ/2017 z dnia 20.10.2017 r. nie wyraził zgody na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Sochocin i będącego na majątku ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. przez inne podmioty niż ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Z powyższego pisma dot. niewyrażenia zgody na dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do prowadzenia konserwacji urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego stanowiących własność Spółki oraz zabudowy urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego na sieciach energetycznych na terenie Gminy Sochocin, wynika, że: Prowadzenie prac eksploatacyjnych i ruchowych ( w tym konserwacyjnych) w infrastrukturze energetycznej obejmującej linie energetyczne, stacje transformatorowe, urządzenia automatyki, urządzenia oświetlenia ulicznego, zabezpieczone jest działalnością wymagającą ścisłej koordynacji i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przewidzianych przepisami prawa. Specyfika i funkcjonalne powiązania sieci energetycznych nie pozwalają na prowadzenie na nich prac eksploatacyjnych i ruchowych przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ sieci abonenckie (dostarczające energię elektryczną na potrzeby komunalne i gospodarcze ) są integralnie powiązane z sieciami oświetlenia ulicznego (np. przewody zasilające i sterujące oświetlenia są prowadzone jako wspólne) usuwanie awarii, wyłączenia, zabiegi eksploatacyjne urządzeń i elementów oświetlenia ulicznego mają bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej w sieciach abonenckich za które odpowiada dostawca. Ponadto ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jako właściciel infrastruktury oświetleniowej pismem EOŚ-8042/SE-PJ/2017 z dnia 20.10.2017 r nie wyraził zgody na zakup energii elektrycznej przez Gminę Sochocin. Przedsiębiorstwo energetyczne będące właścicielem urządzeń oświetleniowych może, zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...) w granicach określonych przez ustawę oraz zasady współżycia społecznego z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)