Sekretarz Gminy • Władze Gminy Sochocin • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Sekretarz Gminy

Elżbieta Krauze

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
2 (Parter)

Kontakt

e-mail:

Zadania

Do obowiązków Sekretarza należy:

1. Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi propozycji zmian w organizacji Urzędu
w celu stałego podnoszenia jakości pracy oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania;
2. Organizacja pracy w Urzędzie a w szczególności pilnowanie terminowości spraw wpływających do Urzędu w systemie EZD;
3. Opracowywanie, przedkładanie Wójtowi propozycji zmian i koordynacja nad pracami związanych z aktualizacją statutu Gminy;
4. Opracowywanie propozycji zmian i aktualizacji regulaminów i innych dokumentów
określających funkcjonowanie Urzędu i przedkładanie do akceptacji Wójta;
5. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu, w tym organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników;
6. Nadzór, odpowiedzialność i koordynacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w Urzędzie
8. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych i realizacja zadań w tym
zakresie, a w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
6) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w
stosunku do osób ubiegających się o stanowiska pracy lub zlecenia pracy, z którymi liczy się dostęp do informacji niejawnych;
7)prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
9.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
1)prowadzenie ewidencji i rejestrów w sprawach ochrony informacji niejawnych,
2)sprawowanie nadzoru nad obiegiem informacji niejawnych,
3)udostępnianie informacji niejawnych i egzekwowanie zwrotu wydanych informacji niejawnych,
4)sporządzanie dokumentów i materiałów niejawnych,
zapewnienie ochrony przechowywanych informacji niejawnych i bezpiecznego przechowywania,
10.Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw wyborów- Urzędnika Wyborczego;
11. Przeprowadzenie czynności organizacyjnych w celu przeprowadzenie wyborów,
referendów i spisów powszechnych na terenie gminy;
12. Nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
13.Odpowiedzialność i nadzór prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu, współpraca z koordynatorem czynności kancelaryjnych;
14. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania i interpelacje spraw dotyczących kwestii
poruszanych na sesjach Rady we współpracy z kierownikami wydziałów;
15. Analiza i przygotowywanie podsumowań sesji dla Wójta;
16. Przygotowywanie opracowań na sesje Rady oraz uroczystości okolicznościowe na polecenie Wójta;
17. Analiza treści projektów uchwal Rady i zarządzeń Wójta pod względem aktualności prawa lokalnego;
18.Bezpośredni nadzór nad podległymi samodzielnymi stanowiskami;
19.Nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie;
20.Planowanie pracy we współpracy z kierownikami wydziałów ;
21.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
22.Monitorowanie zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i przekazywanie kierownikom wydziałów;
23.Nadzór i odpowiedzialność nad prawidłowym przygotowywaniem przez pracowników projektów uchwał;
24.Przygotowywanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze oraz sporządzaniem opisów stanowisk we współpracy ze stanowiskiem ds. kadr na polecenie Wójta;
25.Organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej;
26.Organizowanie prowadzenia spraw z zakresu szkoleń pracowników Urzędu oraz organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników;
27.Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu w zastępstwie Wójta;
28.Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków w sprawie odznaczeń państwowych;
29.Wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem płatności, w tym w systemie elektronicznym w zastępstwie Wójta;
30.Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa;
31.Zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności na podstawie udzielonych upoważnień;
32.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutów instytucjom kultury;
33.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana z tworzeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów oraz z powierzaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)