Skarbnik Gminy • Władze Gminy Sochocin • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Skarbnik Gminy

Marzanna Kucharzak

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
14 (Część A)

Kontakt

e-mail:

Zadania

Do zakresu zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) kierowanie i organizacja pracy Wydziału Finansów i Budżetu;
2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
3) wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz jej zmian;
4) wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej Gminy oraz jej zmian;
5) analiza realizacji budżetu Gminy oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
6) opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
7) dokonywanie wstępnego rachunku ekonomicznego planowanych działań Gminy;
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji;
9) stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych;
11) sporządzanie sprawozdań o stanie środków trwałych;
12) rozliczanie uzyskanych dotacji na zadania zlecone;
13) prowadzenie rachunkowości, w tym:
a) opracowanie zasad polityki rachunkowości,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) inwentaryzacja aktywów i pasywów,
d) wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych,
f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji;
14) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
15) dokonywanie czynności związanych ze spłatą i obsługą długu;
16) współpraca z bankiem obsługującym budżet i jednostkami kredytującymi inwestycje;
17) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych Gminy;
18) wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia oraz rozliczenia wyników inwentaryzacji;
9
19) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz z kierownikami wydziałów i pracownikami Urzędu w zakresie finansowania i realizacji bieżących zadań.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)