XXVIII Sesja Rady Gminy Sochocin • Kalendarium • Urząd Gminy Sochocin

XXVIII Sesja Rady Gminy Sochocin

Informuje się, że XXVIII Sesja Rady Gminy Sochocin odbędzie się w dniu
31 marca 2014 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Sochocin.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 17 grudnia 2013 roku.

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.

5. Informacja o realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Sochocin w 2013 roku.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków na Promocję Gminy na lata 2011, 2012 i 2013 pod względem rzetelności, celowości, legalności i gospodarności.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin za 2013 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin za 2013 rok.

10. Dyskusja.

11. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

3) w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadania honorowych tytułów: „Zasłużony dla Gminy Sochocin” oraz Firma Przyjazna Ziemi Sochocińskiej”;

4) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”;

5) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032”;

6) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2014r.;

7) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok;

8) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin;

9) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin;

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Sochocin do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „ Rozwój elektronicznej administracji województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały Nr XIX/165/2013 z dnia 27 marca 2013 r.;

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 2009 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Sochocin do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz uchwały Nr IX/79/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 r.;

12) w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego;

13) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER;

14) w sprawie zamiany gminnej nieruchomości na nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej;

15) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy Sochocin;

16) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody;

17) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sochocin;

18) w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków;

19) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

20) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej;

21) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;

22) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2014 roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin;

23) w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sochocin;

24) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

25) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

26) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok.

12. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Termin

  • 31 marca 2014, 10:00 – 15:00

Miejsce

Organizator

© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)