Sobota 10 czerwca 2023 | Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany | zachmurzenie duże 16°C

Co to jest fundusz sołecki?

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa (nie osiedli czy dzielnic) na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, które zostały:

 1. Zgłoszone we wniosku sołectwa.
 2. Są zadaniami własnymi gminy.
 3. Służą poprawie warunków życia mieszkańców.
 4. Są zgodne ze strategią gminy.
 5. Przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej.

Obowiązki sołectwa:

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie, które może być zwołane z inicjatywy:

 1. sołtysa,
 2. rady sołeckiej,
 3. co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zebranie sołeckie odbywa się zgodnie ze statutem danego sołectwa.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji przekazanej sołtysom.
 2. Oszacowanie kosztów.
 3. Uzasadnienie (dlaczego przyjęto te zadania, cel zadania – np. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa estetyki wsi itp.).

Ważne jest, aby wskazać realny koszt zadania, i aby koszt nie przekraczał kwoty funduszu na dany rok lub był zaniżony, czyli wątpliwy do wykonania za określone środki finansowe. Czyli to, co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji.

Sołectwa mogą realizować wspólnie przedsięwzięcia

 1. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie – odrębnie uchwala wniosek.
 2. Zasady złożenia wniosku są identyczne, z tym, że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

Wniosek złożony przez poszczególne sołectwo weryfikuje komisja powołana przez burmistrza

Komisja bada dany wniosek pod kątem jego zgodności w zakresie prawa, zgodności w zakresie wysokości środków przyznanych z funduszu, sprawdza wiarygodność kosztów wskazanych na dane przedsięwzięcie. Komisja bierze również pod uwagę celowość zadania, jego zasadność do realizacji, jak też harmonogram prac. Członkami komisji są pracownicy urzędu merytorycznie odpowiedzialni za poszczególne sprawy.

Kiedy burmistrz może odrzucić wniosek (stwierdzić, że jest nieprawidłowy)?

Burmistrz może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy), o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

Te błędy, to np.: wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, we wniosku nie wskazano, na co mają zostać przeznaczone pieniądze, wniosek nie zawiera uzasadnienia, kwestionuje zasadność prac, jego harmonogramu, nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa, wniosek został przekazany do burmistrza po dniu 30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, komisja wzywa sołtysa do uzupełnienia wniosku, jego weryfikacji. Warto więc skontaktować się z pracownikami przed złożeniem wniosku, aby uniknąć wezwań i składania wyjaśnień. Jeżeli wniosek nie zostanie poprawiony – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, burmistrz odrzuca wniosek, informując o tym sołtysa. Sołtys w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji burmistrza o odrzuceniu wniosku – może podtrzymać wniosek – kierując go do rady miejskiej za pośrednictwem burmistrza. Rada rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem rady w tym zakresie. Poza tym rada, uchwalając budżet może odrzucić wniosek sołectwa (zweryfikowany przez burmistrza i uznany za prawidłowy), kiedy uzna, że zadania nie spełniają wymogów ustawy o funduszu sołeckim.

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć wniosek o zmianę zadań/przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Ważne terminy:

 1. Do 31 lipca burmistrz przekazuje sołtysom informację o wysokości środków z funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo.
 2. Do 30 września uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zawierającego listę zadań w ramach funduszu sołeckiego.
 3. Do 31 października uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku zmieniającego listę zadań lub ich zakresu w ramach funduszu sołeckiego.

Rusza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin 2023

Burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin.

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wysłać do nas zgłoszenie. Na właścicieli najpiękniejszych zielonych zakątków czekają atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2023 roku.

By zgłosić swój udział, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić kartę zgłoszenia. Ocena ogrodów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 30 lipca.

Jury wybierze trzy najpiękniejsze ogrody, dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – numer tel. 23 661 80 01 (wew. 48).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zatem mieszkańców sochocińskiej gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin, karta zgłoszenia, a także więcej informacji na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Skip to content