Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 22 kwietnia 2024 | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera | zachmurzenie duże 5°C

Kierownictwo Urzędu

Jerzy Józef Ryziński

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 3 (parter)

Kontakt
tel. 23 661 80 25, 23 661 80 01
e-mail: jerzy.ryzinski@sochocin.pl

 

Zadania

Do obowiązków burmistrza należy, w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) kierowanie urzędem i wydawanie zarządzeń;
3) określanie polityki kadrowej i płacowej;
4) zatwierdzanie zakresów czynności, ocen pracy pracowników urzędu oraz ocena pracy pracowników bezpośrednio podległych burmistrzowi;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) nadzór nad realizacją strategii rozwoju gminy;
7) gospodarowanie mieniem komunalnym;
8) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem gminy;
9) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień w sprawach należących do kompetencji burmistrza;
10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
11) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej gminy;
12) zapewnienie wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy;
13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
14) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
15) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
16) przygotowywanie projektów uchwał rady;
17) wykonywanie uchwał rady;
18) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
19) określanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej;
20) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg, wniosków, petycji;
21) wydawanie decyzji administracyjnych;
22) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników urzędu zobowiązanych do składania oświadczeń oraz od kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przepisami prawa, regulaminem i uchwałami rady.

Marzanna Kucharzak

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 2 (parter)

Kontakt
tel. 23 661 80 25 (wew. 41)
e-mail: marzanna.kucharzak@sochocin.pl

Zadania

Do obowiązków sekretarza należy, w szczególności:
• Opracowywanie i przedkładanie wójtowi propozycji zmian w organizacji urzędu w celu stałego podnoszenia jakości pracy oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania.
• Organizacja pracy w urzędzie, a w szczególności pilnowanie terminowości spraw wpływających do urzędu w systemie EZD.
• Opracowywanie, przedkładanie wójtowi propozycji zmian i koordynacja nad pracami związanych z aktualizacją statutu gminy.
• Opracowywanie propozycji zmian i aktualizacji regulaminów i innych dokumentów określających funkcjonowanie urzędu i przedkładanie do akceptacji burmistrza.
• Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr urzędu, w tym organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników.
• Nadzór, odpowiedzialność i koordynacja dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w urzędzie.
• Zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w urzędzie.
• Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych i realizacja zadań w tym zakresie, a w szczególności:
• zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
• zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych;
• kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych;
• okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
• szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
• przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w stosunku do osób ubiegających się o stanowiska pracy lub zlecenia pracy, z którymi liczy się dostęp do informacji niejawnych;
• prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
• Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
• prowadzenie ewidencji i rejestrów w sprawach ochrony informacji niejawnych;
• prawowanie nadzoru nad obiegiem informacji niejawnych;
• udostępnianie informacji niejawnych i egzekwowanie zwrotu wydanych informacji niejawnych;
• sporządzanie dokumentów i materiałów niejawnych;
• zapewnienie ochrony przechowywanych informacji niejawnych i bezpiecznego przechowywania.
• Pełnienie funkcji pełnomocnika burmistrza do spraw wyborów – urzędnika wyborczego.
• Przeprowadzenie czynności organizacyjnych w celu przeprowadzenie wyborów, referendów i spisów powszechnych na terenie gminy.
• Nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
• Odpowiedzialność i nadzór prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników urzędu, współpraca z koordynatorem czynności kancelaryjnych.
• Przygotowywanie odpowiedzi na pytania i interpelacje spraw dotyczących kwestii poruszanych na sesjach rady we współpracy z kierownikami wydziałów.
• Analiza i przygotowywanie podsumowań sesji dla burmistrza.
• Przygotowywanie opracowań na sesje rady oraz uroczystości okolicznościowe na polecenie burmistrza.
• Analiza treści projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza pod względem aktualności prawa lokalnego.
• Bezpośredni nadzór nad podległymi samodzielnymi stanowiskami.
• Nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w urzędzie.
• Planowanie pracy we współpracy z kierownikami wydziałów.
• Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
• Monitorowanie zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawnych i przekazywanie kierownikom wydziałów.
• Nadzór i odpowiedzialność nad prawidłowym przygotowywaniem przez pracowników projektów uchwał.
• Przygotowywanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze oraz sporządzaniem opisów stanowisk we współpracy ze stanowiskiem ds. kadr na polecenie burmistrza.
• Organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej.
• Organizowanie prowadzenia spraw z zakresu szkoleń pracowników urzędu oraz organizowanie wewnętrznych szkoleń pracowników.
• Dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu w zastępstwie burmistrza.
• Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków w sprawie odznaczeń państwowych.
• Wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem płatności, w tym w systemie elektronicznym w zastępstwie burmistrza.
• Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza w zakresie określonym przepisami obowiązującego prawa.
• Zastępowanie burmistrza w czasie jego nieobecności na podstawie udzielonych upoważnień.
• Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania, nadawania statutów instytucjom kultury.
• Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana z tworzeniem, przekształcaniem, nadawaniem statutów oraz z powierzaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

Kamila Włodkowska

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 14 (część A)

Kontakt
tel. 23 661 80 25 (wew. 32)
e-mail: kamila.wlodkowska@sochocin.pl

Zadania

Do zakresu zadań skarbnika należy, w szczególności:
• Kierowanie i organizacja pracy wydziału finansów i budżetu.
• Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
• Wykonywanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz jej zmian.
• Wykonywanie i koordynacja prac związanych z corocznym opracowywaniem uchwały budżetowej gminy oraz jej zmian.
• Analiza realizacji budżetu gminy oraz opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy.
• Opracowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.
• Dokonywanie wstępnego rachunku ekonomicznego planowanych działań gminy.
• Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji.
• Stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu (w całości i w poszczególnych pozycjach), a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
• Sporządzanie sprawozdań budżetowych.
• Sporządzanie sprawozdań o stanie środków trwałych.
• Rozliczanie uzyskanych dotacji na zadania zlecone.
• Prowadzenie rachunkowości, w tym:
• opracowanie zasad polityki rachunkowości;
• prowadzenie ksiąg rachunkowych;
• inwentaryzacja aktywów i pasywów;
• wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów;
• sporządzanie sprawozdań finansowych;
• gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji.
• Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
• Dokonywanie czynności związanych ze spłatą i obsługą długu.
• Współpraca z bankiem obsługującym budżet i jednostkami kredytującymi inwestycje.
• Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy.
• Wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzenia oraz rozliczenia wyników inwentaryzacji.
• Współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy oraz z kierownikami wydziałów i pracownikami urzędu w zakresie finansowania i realizacji bieżących zadań.

Skip to content