Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 22 kwietnia 2024 | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera | zachmurzenie duże 5°C

Wydziały i samodzielne stanowiska

Wydział Administracji i Edukacji

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansów i Budżetu

Urząd Stanu Cywilnego

Samodzielne stanowisko ds. informatycznych

Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i funduszu sołeckiego

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Samodzielne stanowisko ds. promocji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokój nr 21 (część B)

Kierownik: Agnieszka Orzepowska
tel. 23 661 80 01 (wew. 12)
e-mail: agnieszka.orzepowska@sochocin.pl

Stanowisko ds. administracyjnych: Elżbieta Adamkiewicz
tel. 23 661 80 01 (wew. 16)
e-mail: elzbieta.adamkiewicz@sochocin.pl

Stanowisko ds. administracyjnych: Monika Romatowska
tel. 23 661 80 01 (wew. 16)
e-mail: monika.romatowska@sochocin.pl

Stanowisko ds. gospodarczych z zadaniami kierowcy samochodu służbowego: Waldemar Podgórski
tel. 23 661 80 25 (wew. 16)
e-mail: waldemar.podgorski@sochocin.pl

 
Zadania

Do zadań wydziału administracji i edukacji należy:

• Zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej i gospodarczej urzędu, 
a w szczególności:
• zapewnienie utrzymania porządku i czystości wewnątrz oraz na zewnątrz budynku urzędu;
• zapewnienie przestrzegania przepisów bhp w budynku urzędu;
• zapewnienie całodobowego zabezpieczenia budynku.
• Zapewnienie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego budynku urzędu oraz instalacji – prowadzenie księgi obiektu.
• Koordynowanie prac remontowych oraz konserwacyjnych w budynku urzędu.
• Organizowanie zaopatrzenia w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, oraz inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu.
• Współpraca z wydziałem organizacyjnym w zakresie organizowania robót publicznych
i prac interwencyjnych.
• Współpraca z wydziałem organizacyjnym w zakresie organizowania praktyk i staży.
• Prowadzenie centralnych rejestrów:
• skarg, wniosków i petycji;
• pieczątek stosowanych w urzędzie;
• prenumerowanych czasopism samorządowych i publikacji;
• instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych.
• Przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z zakładaniem, przekształcaniem 
i likwidowaniem placówek oświatowych na terenie gminy.
• Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów placówek
oświatowych oraz konkursów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.
• Organizacja dowozu uczniów z terenu gminy do szkół.
• Przygotowywanie i prowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
• Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania oświaty, w tym prowadzenie systemu informacji oświatowej.
• Zapewnienie realizacji zadań z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
• Zapewnienie realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.
• Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych podległych placówek oświatowych.
• Nadzór nad prawidłowością wykorzystania dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań, rozliczanie i sprawozdawczość w tym zakresie.
• Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok, w tym informacja o wynikach sprawdzianów i egzaminów w podległych szkołach.
• Sporządzanie zestawień zbiorczych, sprawozdań statystycznych i opisowych.
• Przygotowywanie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli, naliczanie dodatków uzupełniających dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sprawozdawczość w tym zakresie.

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje: 9, 10, 11, 12 (część A)

Kierownik: Bernadeta Markowicz
pokój nr 10 (część A)
tel. 23 661 80 01 (wew. 28)
e-mail: bernadeta.markowicz@sochocin.pl

Stanowisko ds. inwestycji: Anna Kaniewska
pokój nr 11 (część A)
tel. 23 661 80 01 (wew. 29)
e-mail: anna.kaniewska@sochocin.pl

Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej: Zbigniew Grabowicz
pokój nr 12 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 30)
e-mail: zbigniew.grabowicz@sochocin.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego: Iwona Urbańska
pokój nr 11 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 30)
e-mail: iwona.urbanska@sochocin.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska: Barbara Soćko-Ruszkowska
pokój nr 9 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 27)
e-mail: barbara.socko@sochocin.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami: Maria Żuławnik
pokój nr 9 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 27)
e-mail: maria.zulawnik@sochocin.pl

Zadania

Do zadań wydziału rozwoju, infrastruktury i ochrony środowiska należy:

• Opracowanie, aktualizacja i realizacja strategii rozwoju gminy oraz lokalnych programów rozwoju.
• Opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych.
• Przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń, zgłoszeń, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
• Planowanie, realizacja, monitorowanie i rozliczanie prowadzonych prac remontowych i przedsięwzięć inwestycyjnych.
• Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami i mostami gminnymi, w tym:
• prowadzenie ewidencji gminnych dróg i mostów;
• prowadzenie okresowych kontroli stanu gminnych dróg i mostów;
• wykonywanie zadań w zakresie oświetlenia dróg, ulic, placów, parkingów;
• współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu utrzymania właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie gminy.
• Realizacja zadania dotyczącego utrzymania cmentarza w Bolęcinie.
• Wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci narodowej.
• Wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:
• opracowywanie i aktualizacja rocznego harmonogramu postępowań w trybie zamówień publicznych przy współpracy z kierownikami wydziałów;
• przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzania postępowań w trybie zamówień publicznych, obsługa procedur odwoławczych;
• sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych na stronach portali internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• prowadzenie ewidencji z zakresu prawa zamówień publicznych;
• sporządzanie sprawozdań z zakresu prawa zamówień publicznych;
• współpraca z jednostkami organizacyjnymi w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
• Nadzór nad utrzymaniem infrastruktury sportowej.
• Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji gminnych obiektów komunalnych.
• Wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym:
• przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie analiz;
• prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzanie lub zmianę.
• Wykonywanie zadań w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób zgodny z przepisami prawa.
• Prowadzenie spraw związanych z mieniem komunalnym: nabywanie, zbywanie, użyczanie, dzierżawa, prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
• Podejmowanie działań w celu uregulowania stanu prawnego mienia będącego w posiadaniu gminy, w tym składanie dokumentów w celu założenia ksiąg wieczystych.
• Prowadzenie zadań w sprawach odszkodowania za nieruchomości przejęte przez gminę pod drogi publiczne.
• Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego.
• Prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń komunalnych.
• Zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
• Współpraca z właściwymi podmiotami w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, paliwa gazowe oraz w zakresie odprowadzania ścieków.
• Podejmowanie działań związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, w tym:
• wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przeprowadzanie okresowych kontroli;
• opracowywanie i zapewnienie przestrzegania regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
• Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne – związanych z opracowaniem i aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe oraz organizowania oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.
• Wykonywanie zadań wynikających z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska.
• Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów.
• Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz współpraca w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich.
• Podejmowanie działań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami – prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
• Prowadzenie zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym opracowywanie, aktualizacja, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
• Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości.
• Podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami.
• Prowadzenie działań w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz monitoring tych poziomów.
• Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
• Prowadzenie postępowań administracyjnych, a także postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat za wywóz odpadów komunalnych.
• Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi instytucjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
• Współpraca z podmiotami, którym powierzono odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nadzór nad prawidłowością świadczonych usług.
• Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spraw związanych z wpisem do rejestru i wykreśleniem z rejestru.
• Prowadzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi przy pomocy elektronicznego „systemu usług komunalnych”.
• Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych.
• Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
• Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje: 17, 18 (część B)

Kierownik: Sylwia Pepłońska
pokój nr 17 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 23)
e-mail: sylwia.peplonska@sochocin.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej z zadaniami koordynatora czynności kancelaryjnych, archiwista: Iwona Białęcka
pokój nr 18 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail: iwona.bialecka@sochocin.pl

Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i funduszu sołeckiego: Agnieszka Wrońska
pokój nr 23 (część B)
tel: 23 661 80 01 (wew. 48)
e-mail: agnieszka.wronska@sochocin.pl
 

Stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego: Barbara Fabisiak
pokój nr 18 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail: barbara.fabisiak@sochocin.pl

Stanowisko ds. kancelaryjnych, sekretarka: Marlena Wyszyńska
pokój nr 1 (część A)
telefon: 23 661 80 01 (wew. 40)
e-mail: gmina@sochocin.pl

Stanowisko ds. współpracy z OSP: Katarzyna Wojciechowska
pokój nr 18 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 15)
e-mail: katarzyna.wojciechowska@sochocin.pl

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje: 13, 14, 15, 16 (część A)

Skarbnik: Kamila Włodkowska
pokój nr 14 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 32)
e-mail: kamila.wlodkowska@sochocin.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków: Paulina Ryzińska
pokój nr 13 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 31)
e-mail: paulina.ryzinska@sochocin.pl

Stanowisko ds. ewidencji księgowej podatków: Ewelina Kosmała

pokój nr 13 (część A)

tel. 23 661 80 25 (wew. 31)

e-mail: ewelina.kosmala@sochocin.pl

Stanowisko ds. płac: Beata Smolińska
pokój nr 16 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 34)
e-mail: beata.smolinska@sochocin.pl

Stanowisko ds. księgowości i rozliczeń podatku VAT: Marta Synderska
pokój nr 15 (część A)
tel. 23 661 80 25 (wew. 33)
e-mail: marta.synderska@sochocin.pl

Stanowisko ds. ewidencji księgowej i finansów: Natalia Rogalska-Opasińska

pokój nr 15 (część A)

tel. 23 661 80 25 (wew. 33)

e-mail: natalia.rogalska@sochocin.pl

Stanowisko ds. księgowości: Izabela Monika Radecka

pokój nr 14 (część A)

tel. 23 661 80 25 (wew. 32)

e-mail: izabela.radecka@sochocin.pl

Zadania:

Do zadań wydziału finansów i budżetu należy:
• Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki finansowej gminy – planowanie budżetowe, a w szczególności:
• przygotowanie projektu uchwały budżetowej gminy oraz opracowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej „WPF”;
• przygotowanie projektu zmian uchwały budżetowej i „WPF” w trakcie roku budżetowego.
• Opracowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
• Prowadzenie ewidencji podatników oraz dokonywanie zmian w trakcie roku.
• Prowadzenie postępowań podatkowych w celu określenia wysokości zobowiązań podatkowych.
• Prowadzenie postępowań w celu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych.
• Prowadzenie ewidencji analitycznej należności podatkowych.
• Wydawanie zaświadczeń z zakresu działania wydziału.
• Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w zakresie ulg i zwolnień podatkowych.
• Sporządzanie sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych gminie.
• Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania przedmiotów opodatkowania.
• Dokonywanie analiz realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podejmowanie czynności związanych z ich wyegzekwowaniem.
• Rozliczanie sołtysów po zainkasowanych ratach podatków.
• Obsługa finansowo-księgowa budżetu i urzędu, w tym:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu;
• prowadzenie ksiąg rachunkowych wydatków i dochodów urzędu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i konta sum depozytowych;
• przeprowadzanie okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów;
• prowadzenie ewidencji analitycznej majątku – ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
• prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
• obsługa kasowa budżetu;
• obsługa kasowa urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie podejmowania środków pieniężnych z banku, dokonywania wypłat i sporządzania raportów kasowych.
• Naliczanie wynagrodzeń i wypłat z tytułu umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło.
• Naliczanie, odprowadzanie podatku i sporządzanie PIT.
• Rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS.
• Ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług.
• Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych sprawozdań.
• Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych.
• Podejmowanie inicjatyw i realizacja strategii promocji gminy.

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
Pokoje: 19 (część B)

Kierownik: Lilianna Adamska
tel. 23 661 80 01 (wew. 35)
e-mail: lilianna.adamska@sochocin.pl

Zastępca kierownika: Monika Wojkowska
pokój nr 19 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 24)
e-mail: monika.wojkowska@sochocin.pl

Zadania:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, w tym:
• Prowadzenie elektronicznego rejestru stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów.
• Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów.
• Dokonywanie aktualizacji ksiąg stanu cywilnego.
• Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
• Przyjmowanie oświadczeń, wydawanie decyzji administracyjnych, odpisów, zaświadczeń.
• Dokonywanie sprostowań aktów, w którym popełniono błąd pisarski oraz uzupełnianie aktów o brakujące dane.
• Występowanie z wnioskami do wojewody w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości z tego tytułu.
• Prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
• Prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
• Udzielenie informacji osobowych i adresowych.
• Sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem nauki z terenu gminy.
• Sporządzanie wykazów do rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
• Prowadzenie rejestru wyborców, w tym:
• prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;
• wykonywanie zadań w zakresie zabezpieczenia danych osobowych w urzędzie.

Kamil Dąbrowski

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 8 (część A)
tel. 23 661 80 01 (wew. 45)
e-mail: kamil.dabrowski@sochocin.pl

Dawid Opasiński

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

pokój nr 8 (część A)

tel. 23 661 80 01 (wew. 45)

e-mail: dawid.opasinski@sochocin.pl

Barbara Woźniak

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 22 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 50)
e-mail: barbara.wozniak@sochocin.pl

Zadania:

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw działalności gospodarczej należy:
• Wykonywanie zadań z zakresu działalności gospodarczej, w tym:
• przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
• Udzielanie przedsiębiorcom informacji związanej z podjęciem działalności gospodarczej, w tym o konieczności uzyskania zezwoleń i koncesji.
• Opracowywanie projektów gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz zapewnienie ich realizacji.
• Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Przyjmowanie oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
• Wykonywanie zadań związanych z uprawą maku i konopi włóknistych na terenie gminy.
• Prowadzenie ewidencji kąpielisk, pół biwakowych, świadczonych usług hotelarskich należących do właściwości wójta.
• Zapewnienie obsługi administracyjnej zebrań wiejskich i prowadzenie dokumentacji sołectw.
• prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem własnoręczności podpisu należących do właściwości wójta.
• Wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego.

Rafał Mrozek

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 12 (część A)
tel. 23 661 80 01 (wew. 30)
e-mail: rafal.mrozek@sochocin.pl

Kamil Wojciechowski

Adres: Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokój nr 23 (część B)
tel. 23 661 80 01 (wew. 48)
e-mail: kamil.wojciechowski@sochocin.pl

Pani Ewelina Losz

kontakt e-mail: iod@sochocin.pl

Skip to content