Komisje rady

Home / Samorząd / Komisje rady

Komisje Rady Gminy

Komisja gospodarcza
Komisja rewizyjna
Komisja skarg, wniosków i petycji

Zadania komisji gospodarczej

Przedmiotem działania komisji gospodarczej są sprawy z zakresu:
1) strategii i planów rozwoju gminy;
2) inwestycji gminnych;
3) ładu przestrzennego;
4) mienia komunalnego;
5) dróg gminnych;
6) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
7) kanalizacji, urządzeń sanitarnych i oczyszczania ścieków;
8) utrzymania czystości i porządku.

Plan pracy komisji gospodarczej Rady Gminy Sochocin na 2020 rok

1. Styczeń:
1) analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin;
2) sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok;
3) przebieg utrzymania zimowego dróg;
4) sprawy bieżące (m.in. informacja dot. odbytych posiedzeń w 2019 roku VIII kadencji samorządu gminnego).

2. Marzec:
1) omówienie planowanych inwestycji ujętych w budżecie gminy Sochocin na 2020 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej;
2) ocena poziomu zaawansowania prac w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji;
3) omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną „małą infrastrukturę” (tablice ogłoszeniowe, doświetlenie, oznakowania ulic i dróg gminnych);
4) ocena działalności służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020.

3. Maj:
1) analiza raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2019 rok;
2) analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego gminy za 2019;
3) analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok;
4) wydanie opinii o wykonaniu ww. budżetu;
5) wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

4. Październik:
1) analiza przebiegu realizacji inwestycji gminnych w 2020 roku;
2) ocena zakresu prac remontowo-inwestycyjnych na drogach gminnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego;
3) ocena zakresu prac wykonanych przez Gminny Zakład Komunalny w 2020 roku;
4) analiza zaproponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok;
5) sprawy bieżące.

5. Listopad:
1) analiza projektu budżetu na 2021 rok;
2) opracowanie planu pracy komisji gospodarczej na 2021 rok;
3) sprawy bieżące.

Skład:

• Anna Renata Giranowska – przewodnicząca komisji gospodarczej
• Jakub Gburzyński
• Wincenty Stańczak
• Zbigniew Stanisław Gontarek

Zadania komisji rewizyjnej

Podstawowym zadaniem komisji jest badanie gospodarki finansowej, w tym wykonanie budżetu gminy. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Przewodniczący komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1 przewodniczącemu rady. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja rewizyjna jest komisją właściwą do spraw budżetu, do której należy, w szczególności, opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie gminy. Komisja wykonuje kontrolne zlecenie rady w formie stosownej uchwały, określającej jednostkę kontrolowaną, cel i zakres kontroli. Członkowie komisji mogą uczestniczyć w kontrolach zarządzonych przez wójta. Komisja przedkłada radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli przez nią zleconych.

W związku z wykonywaną kontrolą, komisja ma prawo:
1) wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki;
2) wglądu do dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli, za wyjątkiem dokumentów chronionych na podstawie odrębnych przepisów szczególnych;
3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych;
4) wzywania i protokołowanego wysłuchania innych osób związanych z zakresem kontroli.

Komisja o podjęciu czynności kontrolnych powiadamia na piśmie przewodniczącego rady, wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej, określając przedmiot, zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia. Osoby biorące udział w kontroli mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. Przy czynnościach kontrolnych uczestniczy przedstawiciel jednostki kontrolowanej.
Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół wraz z wnioskami. Protokół podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, po jego omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień.
Protokół z kontroli komisja przekazuje przewodniczącemu rady, wójtowi i jednostce kontrolowanej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli, celem zajęcia stanowiska. Wójt i kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli. Termin złożenia wyjaśnień może być wydłużony na pisemny wniosek wójta lub kierownika jednostki kontrolowanej za zgodą wójta.

Komisja rozpatruje skargi na pracę wójta skierowane do rady. Jeżeli skargę skierowano bezpośrednio do komisji, przewodniczący komisji zasadność jej rozpatrzenia uzgadnia z przewodniczącym rady. Komisja przedkłada treść skargi wójtowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni. Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od wójta i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje opinię i proponuje sposób rozstrzygnięciu skarg i przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały.

Komisja, jeżeli przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie, udostępnia stronom akta sprawy na każdym etapie postępowania, zawiadamiając strony o terminach posiedzeń i dopuszcza je do uczestnictwa w tej części każdego posiedzenia, która dotyczy przedmiotowej skargi.

Plan pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Sochocin na 2020 rok

1. Marzec:
1) dokonanie analizy działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok;
2) analiza informacji dotyczących stanu zaległości podatkowych, wraz z analizą informacji dotyczących zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych według stanu na dzień 31.12.2019 r.;
3) sprawy bieżące.

2. Maj:
1) analiza raportu Wójta Gminy Sochocin o stanie gminy, w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2019 r.;
2) analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego gminy za 2019 r.;
3) analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.;
4) wydanie opinii o wykonaniu ww. budżetu;
5) wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy;
6) sprawy bieżące.

3. Sierpień:
1) analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2020 r.;
2) przebieg wykonania budżetu w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019–2020;
3) sprawy bieżące.

4. Październik:
1) analiza proponowanych stawek podatkowych na 2021 r.;
2) analiza wydatków poniesionych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gminy Sochocin;
3) sprawy bieżące.

5. Listopad:
1) analiza projektu budżetu gminy na 2021 rok;
2) opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 r.;
3) sprawy bieżące.

Skład:

• Krzysztof Dzięgielewski – przewodniczący komisji rewizyjnej
• Lucyna Marianna Jankiewicz
• Jolanta Maria Kochanowska
• Wacław Rutkowski

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji

§ 1. § 1. Określa się zasady i tryb działania komisji skarg wniosków i petycji zwanej dalej „komisją”.
§ 2. 1. Rada gminy powołuje komisję, podejmując uchwałę określającą skład osobowy komisji.
2. W skład komisji nie mogą wchodzić radni pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
3. Komisja składa się z przewodniczącego oraz członków wybieranych wyłącznie spośród radnych.
4. Przewodniczącego komisji wybierają z pośród siebie członkowie tej komisji.
5. Rada gminy może dokonywać zmian w składach osobowych komisji w czasie trwania kadencji.
§ 3. 1. Komisja podlega radzie gminy, przedkłada jej sprawozdanie z działalności.
2. Rada gminy może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.
3. Rada gminy może zażądać przedstawienia sprawozdania przez komisję.
§ 4. Podstawowym zadaniem komisji jest rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
§ 5. 1. Komisja przedkłada treść skargi, wniosku, petycji wójtowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od wójta i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje opinię i proponuje sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku, petycji, przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały.
3. Zapisy ust. 1–2 mają odpowiednio zastosowanie do gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6. 1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków komisji.
3. Posiedzeniom komisji przewodniczy przewodniczący komisji, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zadania realizuje członek komisji wskazany przez przewodniczącego, a w przypadku braku wskazania członek najstarszy wiekiem.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez członków komisji obecnych na posiedzeniu.
§ 7. 1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.
§ 8. Obsługę biurową komisji zapewnia wójt.

Skład:

• Dariusz Kujawski – przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji
• Łukasz Szabrański
• Elżbieta Mirosława Olszewska
• Sławomir Gwiazdowski

Skip to content