Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 15 lipca 2024 | Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida | bezchmurnie 28°C

Komisje Rady

Komisje Rady Miejskiej
Komisja Gospodarcza
Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Zadania komisji gospodarczej

Przedmiotem działania komisji gospodarczej są sprawy z zakresu:
1) strategii i planów rozwoju gminy;
2) inwestycji gminnych;
3) ładu przestrzennego;
4) mienia komunalnego;
5) dróg gminnych;
6) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
7) kanalizacji, urządzeń sanitarnych i oczyszczania ścieków;
8) utrzymania czystości i porządku.

Plan pracy komisji gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok

Lp.

Termin

Temat posiedzenia

Uwagi

1.

styczeń

1. Analiza zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Sochocin.

2. Przebieg utrzymania zimowego dróg.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie.

4. Sprawy bieżące.

 

2.

marzec

1. Omówienie planowanych inwestycji ujętych w budżecie miasta i gminy Sochocin na 2024 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ocena poziomu zaawansowania prac w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji.

3. Omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną „małą infrastrukturę” (tablice ogłoszeniowe, doświetlenie, oznakowania ulic i dróg gminnych).

4. Ocena działalności służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2023/2024.

 

3.

maj

1. Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy  Sochocin o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2023 rok.

2. Analiza sprawozdania  z wykonania budżetu miasta i gminy oraz sprawozdania finansowego miasta i gminy za 2023.

3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2023 rok.

4. Wydanie opinii o wykonaniu ww. budżetu.

5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

6. Sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok.

 

 4.

październik

1. Analiza przebiegu realizacji inwestycji miejskich i gminnych w 2024 roku.

2. Ocena zakresu prac wykonanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. w 2023 roku.

3. Analiza zaproponowanych stawek podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

4. Sprawy bieżące.

 

5.

listopad

1. Analiza projektu budżetu na 2025 rok.

2. Ocena zakresu prac remontowo-inwestycyjnych na drogach gminnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2025 rok.

4. Sprawy bieżące.

 

Skład:

• Elżbieta Mirosława Olszewska – przewodnicząca komisji gospodarczej
• Paweł Giranowski
• Sławomir Gwiazdowski

Zadania komisji rewizyjnej

Podstawowym zadaniem komisji jest badanie gospodarki finansowej, w tym wykonanie budżetu gminy. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Przewodniczący komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1 przewodniczącemu rady. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja rewizyjna jest komisją właściwą do spraw budżetu, do której należy, w szczególności, opiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w budżecie gminy. Komisja wykonuje kontrolne zlecenie rady w formie stosownej uchwały, określającej jednostkę kontrolowaną, cel i zakres kontroli. Członkowie komisji mogą uczestniczyć w kontrolach zarządzonych przez wójta. Komisja przedkłada radzie sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli przez nią zleconych.

W związku z wykonywaną kontrolą, komisja ma prawo:
1) wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki;
2) wglądu do dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli, za wyjątkiem dokumentów chronionych na podstawie odrębnych przepisów szczególnych;
3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych;
4) wzywania i protokołowanego wysłuchania innych osób związanych z zakresem kontroli.

Komisja o podjęciu czynności kontrolnych powiadamia na piśmie przewodniczącego rady, wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej, określając przedmiot, zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia. Osoby biorące udział w kontroli mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. Przy czynnościach kontrolnych uczestniczy przedstawiciel jednostki kontrolowanej.
Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół wraz z wnioskami. Protokół podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, po jego omówieniu i wysłuchaniu wyjaśnień.
Protokół z kontroli komisja przekazuje przewodniczącemu rady, wójtowi i jednostce kontrolowanej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli, celem zajęcia stanowiska. Wójt i kierownicy jednostek kontrolowanych mają obowiązek złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu z kontroli. Termin złożenia wyjaśnień może być wydłużony na pisemny wniosek wójta lub kierownika jednostki kontrolowanej za zgodą wójta.

Komisja rozpatruje skargi na pracę wójta skierowane do rady. Jeżeli skargę skierowano bezpośrednio do komisji, przewodniczący komisji zasadność jej rozpatrzenia uzgadnia z przewodniczącym rady. Komisja przedkłada treść skargi wójtowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni. Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od wójta i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje opinię i proponuje sposób rozstrzygnięciu skarg i przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały.

Komisja, jeżeli przepisy prawa nie stoją temu na przeszkodzie, udostępnia stronom akta sprawy na każdym etapie postępowania, zawiadamiając strony o terminach posiedzeń i dopuszcza je do uczestnictwa w tej części każdego posiedzenia, która dotyczy przedmiotowej skargi.

Plan pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok

Lp.

Termin

Temat posiedzenia

Uwagi

1.

marzec

1. Dokonanie analizy działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.

2. Analiza informacji dotyczących stanu zaległości podatkowych wraz z analizą informacji dotyczących zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych według stanu na dzień 31.12.2023.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie.

4. Sprawy bieżące.

 

2.

maj

1. Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2023 rok.

2. Analiza sprawozdania  z wykonania budżetu miasta i gminy oraz sprawozdania finansowego miasta i gminy za 2023.

3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2023 rok.

4. Wydanie opinii o wykonaniu ww. budżetu.

5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

6. Sprawy bieżące.

 

3.

październik

1. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2025 rok.

2. Sprawy bieżące.

 

4.

listopad

1. Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.

3. Sprawy bieżące.

 

Skład:

• Krzysztof Dzięgielewski – przewodniczący komisji rewizyjnej
• Piotr Sokołowski
• Katarzyna Włodarska

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji

§ 1. § 1. Określa się zasady i tryb działania komisji skarg wniosków i petycji zwanej dalej „komisją”.
§ 2. 1. Rada gminy powołuje komisję, podejmując uchwałę określającą skład osobowy komisji.
2. W skład komisji nie mogą wchodzić radni pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
3. Komisja składa się z przewodniczącego oraz członków wybieranych wyłącznie spośród radnych.
4. Przewodniczącego komisji wybierają z pośród siebie członkowie tej komisji.
5. Rada gminy może dokonywać zmian w składach osobowych komisji w czasie trwania kadencji.
§ 3. 1. Komisja podlega radzie gminy, przedkłada jej sprawozdanie z działalności.
2. Rada gminy może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia komisji.
3. Rada gminy może zażądać przedstawienia sprawozdania przez komisję.
§ 4. Podstawowym zadaniem komisji jest rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
§ 5. 1. Komisja przedkłada treść skargi, wniosku, petycji burmistrzowi z wnioskiem o ustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Komisja po uzyskaniu odpowiedzi od burmistrza i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje opinię i proponuje sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku, petycji, przedstawiając w tym zakresie projekt uchwały.
3. Zapisy ust. 1–2 mają odpowiednio zastosowanie do gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6. 1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków komisji.
3. Posiedzeniom komisji przewodniczy przewodniczący komisji, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zadania realizuje członek komisji wskazany przez przewodniczącego, a w przypadku braku wskazania członek najstarszy wiekiem.
4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez członków komisji obecnych na posiedzeniu.
§ 7. 1. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.
§ 8. Obsługę biurową komisji zapewnia burmistrz.

Skład:

• Łukasz Szabrański – przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji
• Sławomir Gwiazdowski
• Piotr Sokołowski

Skip to content