Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO,
Wójt Gminy Sochocin informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Sochocin jest wójt gminy z siedzibą w Sochocinie, ul. Guzikarzy 9, 09-
110 Sochocin.
2. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani
danych osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się
Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –
Januszem Wyrzykowskim, e-mail: iod@sochocin.pl.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b,
c, f ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych, w celu realizacji zadań
statutowych i ustawowych gminy.
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności
urzędu, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym
kategoriom odbiorców: organom państwowym, organom ochrony prawnej
(Policja, prokuratura, sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z
prowadzonym postępowaniem; innym, współpracującym z gminą Sochocin
podmiotom, w tym: dostawcom usług technicznych, organizacyjnych
i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację
zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są na podstawie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie
z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do
cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana
zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody,
w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content