Procedury i wnioski

Home / Urząd Miasta i Gminy / Procedury i wnioski

Procedury według wydziałów

Procedury według rodzajów spraw

1. Wydział Administracji i Edukacji

1. Drogownictwo i inwestycje

Stypendia i Zasiłki Szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sochocin

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE należy składać:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, Wydział Administracji i Edukacji pokój nr 21 w terminie do 15 września 2021r., a w przypadku słuchaczy do dnia 15 października 2021 r. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w terminie kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą trudną sytuacją materialną rodziny ucznia.


Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528 zł netto/os. w rodzinie. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Sochocin
– wychowankom domów dziecka
– uczniom klas zerowych

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły.

WARUNKIEM PRZYZNANIA STYPENDIUM JEST ZŁOŻENIE W TERMINIE KOMPLETNEGO WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie.

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości świadczeń dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów.

5. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

6. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia.

7. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o wysokości alimentów tzw. dobrowolnych.

8. Dowód otrzymania emerytury, renty.

9. Zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie o opłacaniu/nie opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne rolników, lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu. Dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

8. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu.
9. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów
10. Inne.
11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania:

a) na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2020r. lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie, jeśli działalność została założona w bieżącym roku, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

b) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej:

– oświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

– dowód opłacania opłacanie składek ZUS

W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku, gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód (np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla osób bezrobotnych) – badany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym, udokumentować tzw. „dochód utracony”.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

● na jaki została wydana decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022
– na podręczniki i przybory szkolne od lipca 2021r.,
– miesięczne bilety autobusowe od września 2021 r. (uczniów szkół ponadpodstawowych),
– faktury/rachunki na pozostałe wydatki związane z edukacją ucznia od września 2021 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

UWAGA: W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

•Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

•Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sochocin

WNIOSEK należy złożyć w wydziale Administracji i Edukacji w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, pokój nr 21 w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Charakter zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierci rodzica, prawnego opiekuna lub członka rodziny,
 • klęski żywiołowej,
 • pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych, uzasadnionych szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Sochocin
 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w pokoju nr 21 lub pod numerem telefonu 23/661 80 01 wew. 12

Wnioski:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. (docx, 23.44 KB)
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. (docx, 15.00 KB)
 3. Umowa kupna-sprzedaży podręczników używanych. (docx, 11.70 KB)
 4. Oświadczenie dla bezrobotnych. (docx, 11.08 KB)
 5. Katalog wydatków stypendialnych. (docx, 14.88 KB)
 6. Sposób obliczenia dochodu. (docx, 16.73 KB)
 7. Klauzula Informacyjna Stypendium (docx, 13.96 KB)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 9
Tel. 23 6618001

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Elżbieta Adamkiewicz

IV. Wymagane wnioski

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

V. Wymagane dokumenty

– Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
– Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
– Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
– Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki

– Dokument potwierdzający średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (np. wydruk ze strony producenta)

VI. Opłaty

Nie podlega

VII. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

IX. Opłaty za odwołanie

Nie dotyczy

X. Informacje dodatkowe

Obowiązkiem gminy jest:

1) Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) Zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, następuje na podstawie zawartej umowy między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
4) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Wnioski:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola. (docx, 16.67 KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO. (docx, 14.16 KB)
 3. Klauzula dowozy (docx, 14.01 KB)
 4. Uchwała (pdf, 194.52 KB)

2. Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

2. Działalność gospodarcza

Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie (zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

4. Dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy.

5. Dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

7. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

1) 107 zł – za wydanie zezwolenia;

2) 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1) 107 zł – za wydanie zezwolenia;

2) 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku, gdy przedsiębiorca, który je uzyskał, nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu:

1) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

2) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki, lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew, lub krzewów, oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

6. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. Zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

7. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a z wnioskiem występuje jeden z współwłaścicieli.

8. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

9. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1) wydanie zezwolenia zwolnione jest od opłaty skarbowej;

2) 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni.

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w przypadku usuwania drzew, właściciel ma obowiązek dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew).

5. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

6. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

7. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni.

8. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

9. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

10. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

11. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

12. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

13. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową.

14. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego, lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych, lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

15. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

16. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

1) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania, lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;

2) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

17. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew:

W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.

2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni.

3. Ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków.

4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

1) 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia;

2) 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1. 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia.

2. 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia, może wystąpić inwestor lub upoważniona przez niego osoba.

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek – informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

IV. Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy:

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie informacji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w formie informacji, którą sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji w formie pisemnej przedkłada się wojewodzie (a w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami z terenu gminy Sochocin, informację należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin), a drugi egzemplarz informacji przechowuje właściciel, zarządca lub użytkownik przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

3. Wydział Finansów i Budżetu

3. Edukacja

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

I. Podstawa prawna:

Art. 306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

2. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:

1. Opłata skarbowa 21,00 zł – za wydanie zaświadczenia.

2. Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

Nie podlega opłacie skarbowej:

1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

4) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;

5) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

7) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

8) załatwianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

9) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób;

10) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin;

11) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej;

12) rekompensat w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ze zm.).

2. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

3. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

1. Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jednostki budżetowe.

3. Jednostki samorządu terytorialnego.

4. Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo, składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie:

1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę.

3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

I. Podstawa prawna:

Art. 67a. § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek, wraz z następującymi dokumentami:

1. W przypadku osób fizycznych:

1) informacja o stanie majątkowym;

2) informacja o poniesionych wydatkach – należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np.: gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.);

3) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS);

4) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT – 36 lub 37- za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym),

5) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statusie bezrobotnego z wyszczególnieniem, czy uzyskiwany jest zasiłek;

6) w przypadku choroby, udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem.

2. Osób fizycznych będących przedsiębiorcami:

1) informacja o stanie majątkowym;

2) informacja o poniesionych wydatkach – należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np.: gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.);

3) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS);

4) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT – 36 lub 37 – za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym);

5) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statusie bezrobotnego;

6) w przypadku choroby, udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem;

7) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;

8) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

9) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji, wnioskowana pomoc nie może być udzielona;

10) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek;

11) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku, z wyszczególnieniem wysokości, z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy;

12) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem;

13) formularz pojęcia pomocy publicznej, wraz z oświadczeniem;

14) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

15) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

3. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

1) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;

2) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

3) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji, wnioskowana pomoc nie może być udzielona;

4) sprawozdania F-01;

5) sprawozdania finansowego;

6) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek;

7) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku, z wyszczególnieniem wysokości, z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy;

8) informacji dotyczących zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z podziałem na bieżące oraz przeterminowane w następujących okresach: od 0 do 30 dni, od 31 do 90 dni, od 91 do 180 dni, od 181 do 365 dni, powyżej 365 dni;

9) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem;

10) wyciągu z ksiąg rachunkowych obejmujących należności i zobowiązania, koszty, przychody;

11) formularz pojęcia pomocy publicznej, wraz z oświadczeniem;

12) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

13) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

4. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:

Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:

1. Decyzja.

2. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – dla przedsiębiorcy.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

I. Podstawa prawna:

1. Artykuł 6 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

2. Artykuł 6a Ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

3. Artykuł 6 Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Osoby fizyczne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości, tj. budynków i gruntów:
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
 • informacja w sprawie podatku rolnego;
 • informacja w sprawie podatku leśnego

obowiązujące na dany rok podatkowy.

2. Osoby prawne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości, tj. budynków i gruntów:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości;

2) deklaracja na podatek rolny;

3) deklaracja na podatek leśny

obowiązujące na dany rok podatkowy.

IV. Opłaty skarbowe:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:

 • Osoby fizyczne:
 • postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego;
 • decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Osoby prawne:
 • określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji;
 • w przypadku niezłożenia deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie informacji/deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

I. Podstawa prawna:

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Zestawienie faktur za zakup oleju napędowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

IV. Opłaty skarbowe:

 • W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za każdą potwierdzoną stronę.
 • W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

I. Podstawa prawna:

Artykuł 9 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne i osoby prawne:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT-1.
 • Załącznik do deklaracji DT-1- DT-1/A.

IV. Opłaty skarbowe:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne i osoby prawne:

 • Określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji.
 • W przypadku niezłożenia deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wniosek:

Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych

I. Podstawa prawna:

Artykuł 306a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku ośrodków transportowych.
 • Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:

 • Opłata skarbowa 17,00 zł. – za wydanie zaświadczenia, za wyjątkiem zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

Nie podlega opłacie skarbowej:

1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

4) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;

5) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

7) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

8) załatwianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

9) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób;

10) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin;

11) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej;

12) rekompensat w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ze zm.).

2. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

3. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jednostki budżetowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo, składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane będące w ewidencji lub rejestrach.

Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej, jeżeli:

– żądanie dotyczy potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, dla których organ nie prowadzi ewidencji lub rejestrów,

– z żądaniem wystąpi osoba niefigurująca w ewidencji lub rejestrach.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Stypendia i Zasiłki Szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sochocin

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE należy składać:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, Wydział Administracji i Edukacji pokój nr 21 w terminie do 15 września 2021r., a w przypadku słuchaczy do dnia 15 października 2021 r. Warunkiem przyznania stypendium jest złożenie w terminie kompletnego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą trudną sytuacją materialną rodziny ucznia.


Stypendium szkolne przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528 zł netto/os. w rodzinie. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Sochocin
– wychowankom domów dziecka
– uczniom klas zerowych

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
 3. dyrektora szkoły.

WARUNKIEM PRZYZNANIA STYPENDIUM JEST ZŁOŻENIE W TERMINIE KOMPLETNEGO WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O BEZWZGLĘDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1. Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie.

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości świadczeń dla bezrobotnych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodów.

5. Oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

6. Zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia.

7. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów lub złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o wysokości alimentów tzw. dobrowolnych.

8. Dowód otrzymania emerytury, renty.

9. Zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. Zaświadczenie o opłacaniu/nie opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne rolników, lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu. Dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

8. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu.
9. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów
10. Inne.
11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania:

a) na zasadach ogólnych i w formie uproszczonej:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2020r. lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie, jeśli działalność została założona w bieżącym roku, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

b) w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub karty podatkowej:

– oświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

– dowód opłacania opłacanie składek ZUS

W przypadku zawieszenia działalności – dokument potwierdzający ten fakt.

W przypadku, gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód (np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla osób bezrobotnych) – badany jest dochód z miesiąca złożenia wniosku (wrzesień). Należy przy tym, udokumentować tzw. „dochód utracony”.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresach:

● na jaki została wydana decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022
– na podręczniki i przybory szkolne od lipca 2021r.,
– miesięczne bilety autobusowe od września 2021 r. (uczniów szkół ponadpodstawowych),
– faktury/rachunki na pozostałe wydatki związane z edukacją ucznia od września 2021 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna-sprzedaży.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

UWAGA: W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego dziecka.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego, (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

•Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

•Uchwałą Nr IX/71/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Sochocin

WNIOSEK należy złożyć w wydziale Administracji i Edukacji w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, pokój nr 21 w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Charakter zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierci rodzica, prawnego opiekuna lub członka rodziny,
 • klęski żywiołowej,
 • pożaru lub wypadku, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia,
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie),
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • innych, uzasadnionych szczególnych okoliczności.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Sochocin
 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w pokoju nr 21 lub pod numerem telefonu 23/661 80 01 wew. 12

 

Wnioski:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. (docx, 23.44 KB)
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. (docx, 15.00 KB)
 3. Umowa kupna-sprzedaży podręczników używanych. (docx, 11.70 KB)
 4. Oświadczenie dla bezrobotnych. (docx, 11.08 KB)
 5. Katalog wydatków stypendialnych. (docx, 14.88 KB)
 6. Sposób obliczenia dochodu. (docx, 16.73 KB)
 7. Klauzula Informacyjna Stypendium (docx, 13.96 KB)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin
09-110 Sochocin
ul. Guzikarzy 9
Tel. 23 6618001

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Elżbieta Adamkiewicz

IV. Wymagane wnioski

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola

V. Wymagane dokumenty

– Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
– Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
– Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
– Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki

– Dokument potwierdzający średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu (np. wydruk ze strony producenta)

VI. Opłaty

Nie podlega

VII. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

VIII. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

IX. Opłaty za odwołanie

Nie dotyczy

X. Informacje dodatkowe

Obowiązkiem gminy jest:

1) Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3) Zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, następuje na podstawie zawartej umowy między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
4) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

Wnioski:

 1. Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola. (docx, 16.67 KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO. (docx, 14.16 KB)
 3. Klauzula dowozy (docx, 14.01 KB)
 4. Uchwała (pdf, 194.52 KB)

4. Urząd Stanu Cywilnego

4. Gospodarka odpadami (śmieci)

Wnioski:

Wniosek o wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłaty skarbowe:

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł,

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym 22 zł,

– odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł,

– zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku 26 zł,

– zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 26 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

O dokumenty mogą się ubiegać osoby, których akt dotyczy, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże w danej sprawie interes prawny.

Wnioski

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek zawierający:

– dane osoby, której zmiana dotyczy;

– adres zamieszkania na pobyt stały w gminie Sochocin;

– numer PESEL;

– imię bądź nazwisko na jakie następuje zmiana;

– odpis zupełny aktu urodzenia;

– odpis zupełny aktu małżeństwa;

– inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć:

– osoby posiadające obywatelstwo polskie;

– cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeśli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego;

– cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia 37 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Zmiany imienia bądź nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Ważne powody to:

– imię lub nazwisko ośmieszające;

– imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zabrane;

– imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo też się posiada.

I. Podstawa prawna

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

V. Wymagane załączniki

Do wglądu:

– dowód osobisty wnioskodawcy,

– sentencja wyroku sądu,

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia 11 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Wnioski:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

– dokument stwierdzający podstawę do sprostowania aktu (poprzedni odpis zupełny aktu stanu cywilnego).

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 39 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Sprostowanie oczywistego błędu następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców.

Podstawą sprostowania aktu małżeństwa jest akt urodzenia małżonków.

Podstawą sprostowania aktu zgonu jest akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku kawalera, panny – akt urodzenia).

Wniosek:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Dokument stanowiący podstawę do wpisania aktu (oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 50 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Sochocin.

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka;

– dowody osobiste rodziców dziecka;

– gdy matka jest rozwiedzioną: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;

– gdy matka jest panną: odpis skrócony aktu urodzenia matki;

– gdy matka jest wdową: odpis skrócony aktu zgonu męża.

V. Wymagane załączniki

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

– ojciec,

– matka,

– lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie.

Urodzenie dziecka może jednak złożyć tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może zgłosić urodzenia dziecka osoba ubezwłasnowolniona.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

brak

VIII. Termin załatwienia sprawy

Zgłosić się do USC z dokumentami w ciągu 14 dniu od dnia urodzenia się dziecka, celem sporządzenia aktu urodzenia.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Wniosek:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

– dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia aktu (poprzedni odpis zupełny aktu stanu cywilnego).

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 39 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców.

Podstawą uzupełnienia aktu małżeństwa jest akt urodzenia małżonków.

Podstawą uzupełnienia aktu zgonu jest akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku kawalera, panny – akt urodzenia).

Wniosek:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku kawalera i panny;

– do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość;

– odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku osób rozwiedzionych;

– odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka w przypadku wdowców.

V. Wymagane załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

VI. Wymagane dokumenty

Złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 38 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do USC.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– karta zgonu,

– dowód osobisty osoby zmarłej,

– książeczka wojskowa mężczyzn.

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty współmałżonka w przypadku zamężnych lub żonatych, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Pierwsze 3 odpisy skrócone aktu zgonu zwolnione z opłaty skarbowej, każdy następny odpis – opłata skarbowa w wysokości 22 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

– małżonek lub dzieci zmarłego,

– najbliżsi krewni,

– osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Wniosek:

Kreator zdjęć do dowodów osobistych (bezpłatny do 31 marca 2021 roku): https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

I. Wymagane dokumenty:

Wszystkie niezbędne informacje na temat składania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego, uzyskają Państwo na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl.

II. Sprawę realizuje:

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. nr 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

III. Uwagi:

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 roku, poz.816 ze zm.)

2)rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 05.10.2021 roku Dz.U.z 2021roku, poz.1865)

 

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

IV. Wymagane wnioski

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dowód osobisty lub paszport.

VII. Opłaty

Nie pobiera się.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzję o wpisie lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

Skarga na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

X. Opłaty za odwołanie

Nie wnosi się.

Wniosek:

I. Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.

2. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).

3. Pełnomocnictwo.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł..

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Po złożeniu podania, organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

VI. Uwagi

1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

 

I. Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

IV. Wymagane wnioski

Ustne zgłoszenie interesanta

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dokument ze zdjęciem.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Wnioski:

Pełnomocnictwo

I. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje).

3. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne – dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.).

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych – 31 zł

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Udostępnienie danych – wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,
za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) – termin załatwienia sprawy – wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r., poz. Poz.510 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL z 2019 r. poz.1212 r.

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku,poz.735)

 

Wnioski:

 

I. Wymagane dokumenty

1. W zależności od sytuacji formularz:

1) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”;

2) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”;

3) „Zgłoszenie pobytu stałego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego;

4) „Zgłoszenie pobytu czasowego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego na terenie miasta.

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone, wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się na wniosek

2. W przypadku, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735).

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Zgłoszenie pobytu stałego”
lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

– Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą,

– Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy– jeżeli wystąpi o nie strona.

 

Do wglądu:

 

1.oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej),

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin pok. Nr 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały, czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018, poz.1382 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej (wniosek ), 2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy, „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu: – jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (kopie należy dołączyć do wniosku), dowód osobisty lub paszport, – pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli jest należna)

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Opłata za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji w wysokości 10 zł

Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzją administracyjną o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w.24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (w sekretariacie) lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.

2. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu, a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel nie chce potwierdzić faktu pobytu tej osoby w lokalu.

3. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Podstawa prawna:

 

1.ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 roku poz. 510 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.Uz 2021,poz. 735.ze zm.),

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.

5. Do wglądu:

– dowód osobisty lub paszport,

– oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej).

Druki można otrzymać:

 

· w Urząd Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały – bezpłatnie.

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł

Opłata w Kasie Urzędu Miasta i Gminy

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19tel. 23 6618001 w.24

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

 

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie : obywatel. gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.),

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” – w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy za granicę,

„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

dłużej niż 6 miesiecy” – w przypadku zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego.

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Do wglądu :

– dowód osobisty lub paszport.

– pełnomocnictwo udzielone na piśmie wraz z dowodem należnej opłaty

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin , pok.19 , tel. 23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Odwołanie nie przysługuje.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz.510 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

 

5. Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej

5. Ochrona środowiska

Uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie (zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

4. Dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy.

5. Dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

7. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

1) 107 zł – za wydanie zezwolenia;

2) 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1) 107 zł – za wydanie zezwolenia;

2) 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku, gdy przedsiębiorca, który je uzyskał, nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu:

1) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

2) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki, lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew, lub krzewów, oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

6. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. Zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

7. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a z wnioskiem występuje jeden z współwłaścicieli.

8. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

9. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1) wydanie zezwolenia zwolnione jest od opłaty skarbowej;

2) 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni.

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w przypadku usuwania drzew, właściciel ma obowiązek dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew).

5. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

6. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

7. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni.

8. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

9. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

10. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

11. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

12. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

13. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową.

14. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego, lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych, lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

15. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

16. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

1) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania, lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;

2) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

17. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew:

W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.

2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5mna dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni.

3. Ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków.

4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

1) 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia;

2) 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1. 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia.

2. 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia, może wystąpić inwestor lub upoważniona przez niego osoba.

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek – informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

IV. Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy:

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie informacji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w formie informacji, którą sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji w formie pisemnej przedkłada się wojewodzie (a w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami z terenu gminy Sochocin, informację należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin), a drugi egzemplarz informacji przechowuje właściciel, zarządca lub użytkownik przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

6. Podatki i finanse

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

I. Podstawa prawna:

Art. 306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

2. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:

1. Opłata skarbowa 21,00 zł – za wydanie zaświadczenia.

2. Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

Nie podlega opłacie skarbowej:

1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

4) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;

5) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

7) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

8) załatwianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

9) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób;

10) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin;

11) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej;

12) rekompensat w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ze zm.).

2. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

3. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

1. Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Jednostki budżetowe.

3. Jednostki samorządu terytorialnego.

4. Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo, składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

 1. Odroczenia terminu płatności podatku, lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
 2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 3. Umorzenia w całości lub w części

Wnioski:

Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie:

1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę.

3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

I. Podstawa prawna:

Art. 67a. § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek, wraz z następującymi dokumentami:

1. W przypadku osób fizycznych:

1) informacja o stanie majątkowym;

2) informacja o poniesionych wydatkach – należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np.: gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.);

3) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS);

4) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT – 36 lub 37- za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym),

5) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statusie bezrobotnego z wyszczególnieniem, czy uzyskiwany jest zasiłek;

6) w przypadku choroby, udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem.

2. Osób fizycznych będących przedsiębiorcami:

1) informacja o stanie majątkowym;

2) informacja o poniesionych wydatkach – należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np.: gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.);

3) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS);

4) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT – 36 lub 37 – za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym);

5) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statusie bezrobotnego;

6) w przypadku choroby, udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem;

7) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;

8) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

9) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji, wnioskowana pomoc nie może być udzielona;

10) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek;

11) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku, z wyszczególnieniem wysokości, z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy;

12) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem;

13) formularz pojęcia pomocy publicznej, wraz z oświadczeniem;

14) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

15) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

3. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

1) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;

2) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

3) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji, wnioskowana pomoc nie może być udzielona;

4) sprawozdania F-01;

5) sprawozdania finansowego;

6) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek;

7) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku, z wyszczególnieniem wysokości, z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy;

8) informacji dotyczących zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z podziałem na bieżące oraz przeterminowane w następujących okresach: od 0 do 30 dni, od 31 do 90 dni, od 91 do 180 dni, od 181 do 365 dni, powyżej 365 dni;

9) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem;

10) wyciągu z ksiąg rachunkowych obejmujących należności i zobowiązania, koszty, przychody;

11) formularz pojęcia pomocy publicznej, wraz z oświadczeniem;

12) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

13) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

4. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:

Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:

1. Decyzja.

2. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – dla przedsiębiorcy.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

3. Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

I. Podstawa prawna:

1. Artykuł 6 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

2. Artykuł 6a Ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).

3. Artykuł 6 Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Osoby fizyczne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości, tj. budynków i gruntów:
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
 • informacja w sprawie podatku rolnego;
 • informacja w sprawie podatku leśnego

– obowiązujące na dany rok podatkowy.

2. Osoby prawne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości, tj. budynków i gruntów:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości;

2) deklaracja na podatek rolny;

3) deklaracja na podatek leśny

– obowiązujące na dany rok podatkowy.

IV. Opłaty skarbowe:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:

 • Osoby fizyczne:
 • postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego;
 • decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Osoby prawne:
 • określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji;
 • w przypadku niezłożenia deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie informacji/deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

I. Podstawa prawna:

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Zestawienie faktur za zakup oleju napędowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

IV. Opłaty skarbowe:

 • W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za każdą potwierdzoną stronę.
 • W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

I. Podstawa prawna:

Artykuł 9 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne i osoby prawne:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT-1.
 • Załącznik do deklaracji DT-1- DT-1/A.

IV. Opłaty skarbowe:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne i osoby prawne:

 • Określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji.
 • W przypadku niezłożenia deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wniosek:

Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych

I. Podstawa prawna:

Artykuł 306a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku ośrodków transportowych.
 • Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.

IV. Opłaty skarbowe:

 • Opłata skarbowa 17,00 zł. – za wydanie zaświadczenia, za wyjątkiem zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

Nie podlega opłacie skarbowej:

1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

4) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;

5) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

7) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

8) załatwianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

9) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób;

10) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin;

11) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej;

12) rekompensat w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ze zm.).

2. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

3. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jednostki budżetowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo, składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

V. Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane będące w ewidencji lub rejestrach.

Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej, jeżeli:

– żądanie dotyczy potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, dla których organ nie prowadzi ewidencji lub rejestrów,

– z żądaniem wystąpi osoba niefigurująca w ewidencji lub rejestrach.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

7. Sprawy obywatelskie

Wniosek:

Kreator zdjęć do dowodów osobistych (bezpłatny do 31 marca 2021 roku): https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

I. Wymagane dokumenty:

Wszystkie niezbędne informacje na temat składania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego, uzyskają Państwo na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl.

II. Sprawę realizuje:

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. nr 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

III. Uwagi:

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 roku, poz.816 ze zm.)

2)rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 05.10.2021 roku Dz.U.z 2021roku, poz.1865)

 

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

IV. Wymagane wnioski

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dowód osobisty lub paszport.

VII. Opłaty

Nie pobiera się.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzję o wpisie lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

Skarga na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

X. Opłaty za odwołanie

Nie wnosi się.

Wniosek:

I. Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.

2. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).

3. Pełnomocnictwo.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł..

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Po złożeniu podania, organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

VI. Uwagi

1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

 

I. Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

IV. Wymagane wnioski

Ustne zgłoszenie interesanta

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dokument ze zdjęciem.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Wnioski:

Pełnomocnictwo

I. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje).

3. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne – dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.).

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych – 31 zł

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Udostępnienie danych – wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,
za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) – termin załatwienia sprawy – wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Wnioski:

 

I. Wymagane dokumenty

1. W zależności od sytuacji formularz:

1) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”;

2) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”;

3) „Zgłoszenie pobytu stałego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego;

4) „Zgłoszenie pobytu czasowego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego na terenie miasta.

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone, wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się na wniosek

2. W przypadku, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i  Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735).

 

Wnioski:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie
 2. Pełnomocnictwo
 3. Ewidencja ludności – formularze

I. Wymagane dokumenty

1. „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu:

– oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej);

– ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatel Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

– ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej przedstawia członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa wyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

– w zależności od sytuacji – karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; dokument „zgoda na pobyt tolerowany”; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany przedstawia niewymieniony w pkt 2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały;

– w zależności od sytuacji – wiza; dokument podróży z umieszczonym w nim odciskiem stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy lub udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; dokument podróży; tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; karta pobytu; dokument „zgoda na pobyt tolerowany”; zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały; zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany – przedstawia niewymieniony w pkt 2 i 3 cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. nr 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy  17 zł

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

1) z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały;

2) na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem poczty.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej (wniosek ), 2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy, „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu: – jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (kopie należy dołączyć do wniosku), dowód osobisty lub paszport, – pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli jest należna)

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Opłata za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji w wysokości 10 zł

Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzją administracyjną o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w.24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (w sekretariacie) lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.

2. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu, a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel nie chce potwierdzić faktu pobytu tej osoby w lokalu.

3. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Podstawa prawna:

 

1.ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 roku poz. 510 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.Uz 2021,poz. 735.ze zm.),

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.

5. Do wglądu:

– dowód osobisty lub paszport,

– oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej).

Druki można otrzymać:

 

· w Urząd Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały – bezpłatnie.

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł

Opłata w Kasie Urzędu Miasta i Gminy

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19tel. 23 6618001 w.24

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

 

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie : obywatel. gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.),

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” – w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy za granicę,

„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

dłużej niż 6 miesiecy” – w przypadku zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego.

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Do wglądu :

– dowód osobisty lub paszport.

– pełnomocnictwo udzielone na piśmie wraz z dowodem należnej opłaty

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin , pok.19 , tel. 23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Odwołanie nie przysługuje.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz.510 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

 

8. Urząd Stanu Cywilnego

Wnioski:

Wniosek o wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłaty skarbowe:

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł,

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym 22 zł,

– odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł,

– zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku 26 zł,

– zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 26 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

O dokumenty mogą się ubiegać osoby, których akt dotyczy, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże w danej sprawie interes prawny.

Wnioski

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek zawierający:

– dane osoby, której zmiana dotyczy;

– adres zamieszkania na pobyt stały w gminie Sochocin;

– numer PESEL;

– imię bądź nazwisko na jakie następuje zmiana;

– odpis zupełny aktu urodzenia;

– odpis zupełny aktu małżeństwa;

– inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

VI. Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć:

– osoby posiadające obywatelstwo polskie;

– cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeśli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego;

– cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia 37 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Zmiany imienia bądź nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Ważne powody to:

– imię lub nazwisko ośmieszające;

– imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zabrane;

– imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo też się posiada.

I. Podstawa prawna

1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

V. Wymagane załączniki

Do wglądu:

– dowód osobisty wnioskodawcy,

– sentencja wyroku sądu,

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie oświadczenia 11 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Wnioski:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

– dokument stwierdzający podstawę do sprostowania aktu (poprzedni odpis zupełny aktu stanu cywilnego).

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 39 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Sprostowanie oczywistego błędu następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawą sprostowania aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców.

Podstawą sprostowania aktu małżeństwa jest akt urodzenia małżonków.

Podstawą sprostowania aktu zgonu jest akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku kawalera, panny – akt urodzenia).

Wniosek:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Dokument stanowiący podstawę do wpisania aktu (oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego).

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 50 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w gminie Sochocin.

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka;

– dowody osobiste rodziców dziecka;

– gdy matka jest rozwiedzioną: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;

– gdy matka jest panną: odpis skrócony aktu urodzenia matki;

– gdy matka jest wdową: odpis skrócony aktu zgonu męża.

V. Wymagane załączniki

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:

– ojciec,

– matka,

– lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie.

Urodzenie dziecka może jednak złożyć tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może zgłosić urodzenia dziecka osoba ubezwłasnowolniona.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

brak

VIII. Termin załatwienia sprawy

Zgłosić się do USC z dokumentami w ciągu 14 dniu od dnia urodzenia się dziecka, celem sporządzenia aktu urodzenia.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Wniosek:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,

– dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia aktu (poprzedni odpis zupełny aktu stanu cywilnego).

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 39 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.

IX. Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawą uzupełnienia aktu urodzenia dziecka jest akt małżeństwa rodziców.

Podstawą uzupełnienia aktu małżeństwa jest akt urodzenia małżonków.

Podstawą uzupełnienia aktu zgonu jest akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku kawalera, panny – akt urodzenia).

Wniosek:

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku kawalera i panny;

– do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość;

– odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie w przypadku osób rozwiedzionych;

– odpisy skrócone aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka w przypadku wdowców.

V. Wymagane załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

VI. Wymagane dokumenty

Złożenie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

VII. Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 38 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po zgłoszeniu się do USC.

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9; Urząd Stanu Cywilnego w Sochocinie, ul. Guzikarzy 8a

tel.: 23 661 80 01, 661 80 13, 661 80 25 (wew. 35)

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Lilianna Adamska

IV. Wymagane wnioski

– karta zgonu,

– dowód osobisty osoby zmarłej,

– książeczka wojskowa mężczyzn.

V. Wymagane załączniki

Do wglądu: dowód osobisty współmałżonka w przypadku zamężnych lub żonatych, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

VI. Wymagane dokumenty

VII. Opłaty

Pierwsze 3 odpisy skrócone aktu zgonu zwolnione z opłaty skarbowej, każdy następny odpis – opłata skarbowa w wysokości 22 zł.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

IX. Tryb odwoławczy

X. Opłaty za odwołanie

XI. Informacje dodatkowe

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

– małżonek lub dzieci zmarłego,

– najbliżsi krewni,

– osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Wniosek:

Kreator zdjęć do dowodów osobistych (bezpłatny do 31 marca 2021 roku): https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

I. Wymagane dokumenty:

Wszystkie niezbędne informacje na temat składania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego, uzyskają Państwo na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl.

II. Sprawę realizuje:

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. nr 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

III. Uwagi:

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 roku, poz.816 ze zm.)

2)rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 05.10.2021 roku Dz.U.z 2021roku, poz.1865)

 

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

IV. Wymagane wnioski

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.

2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dowód osobisty lub paszport.

VII. Opłaty

Nie pobiera się.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzję o wpisie lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

IX. Tryb odwoławczy

Skarga na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

X. Opłaty za odwołanie

Nie wnosi się.

Wniosek:

I. Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.

2. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).

3. Pełnomocnictwo.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł..

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Po złożeniu podania, organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

VI. Uwagi

1. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

3. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

 

I. Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

IV. Wymagane wnioski

Ustne zgłoszenie interesanta

V. Wymagane załączniki

VI. Wymagane dokumenty

Do okazania dokument ze zdjęciem.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Wnioski:

Pełnomocnictwo

I. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje).

3. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne – dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.).

4. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych – 31 zł

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

1. Udostępnienie danych – wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,
za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

2. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) – termin załatwienia sprawy – wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

V. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r., poz. Poz.510 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL z 2019 r. poz.1212 r.

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku,poz.735)

 

Wnioski:

 

I. Wymagane dokumenty

1. W zależności od sytuacji formularz:

1) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”;

2) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”;

3) „Zgłoszenie pobytu stałego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego;

4) „Zgłoszenie pobytu czasowego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego na terenie miasta.

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone, wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

II. Opłaty

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się na wniosek

2. W przypadku, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

V. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

VI. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735).

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. „Zgłoszenie pobytu stałego”
lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

– Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą,

– Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

2. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy– jeżeli wystąpi o nie strona.

 

Do wglądu:

 

1.oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej),

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Gminy Sochocin pok. Nr 19

· na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały, czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018, poz.1382 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej (wniosek ), 2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy, „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu: – jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (kopie należy dołączyć do wniosku), dowód osobisty lub paszport, – pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli jest należna)

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok. 19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Opłata za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji w wysokości 10 zł

Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzją administracyjną o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w.24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (w sekretariacie) lub za pośrednictwem poczty.

VI. UWAGI

1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.

2. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu, a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel nie chce potwierdzić faktu pobytu tej osoby w lokalu.

3. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Podstawa prawna:

 

1.ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 roku poz. 510 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.Uz 2021,poz. 735.ze zm.),

 

Wnioski:

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.

5. Do wglądu:

– dowód osobisty lub paszport,

– oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej).

Druki można otrzymać:

 

· w Urząd Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały – bezpłatnie.

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł

Opłata w Kasie Urzędu Miasta i Gminy

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19tel. 23 6618001 w.24

V. TRYB ODWOŁAWCZY

1. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

 

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie : obywatel. gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.),

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” – w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy za granicę,

„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

dłużej niż 6 miesiecy” – w przypadku zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego.

1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Do wglądu :

– dowód osobisty lub paszport.

– pełnomocnictwo udzielone na piśmie wraz z dowodem należnej opłaty

Druki można otrzymać:

· w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19

· na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl

II. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia od ręki.

IV. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin , pok.19 , tel. 23 6618001 w 24.

V. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI

1. Odwołanie nie przysługuje.

VI. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz.510 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

 

9. Zagospodarowanie przestrzenne

Skip to content