Zamówienia publiczne
„Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie”
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola z oddziałem żłobowym w miejscowości Sochocin działka nr ew. 593/7”
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Rozbudowę drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec, gmina Sochocin”
„Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie”
„Zaciągnięcie w 2022 roku kredytu długoterminowego do kwoty 2 175 184,14 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
,,Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II”
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Sochocin w okresie od 14.12.2021 do 13.12.2022 roku”
„Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo”
„Zakup używanego, średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej”.
„Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo”
„Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy”
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KONDRAJEC GMINA SOCHOCIN”
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Sochocin”
Plan zamówień publicznych na rok 2020
Plan zamówień publicznych na rok 2021