Szukaj
Close this search box.
Środa 22 maja 2024 | Imieniny: Heleny, Wiesławy, Ryty | zachmurzenie duże 27°C

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty realizowane przez Gminę Sochocin
z udziałem funduszy unijnych

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin w ramach pozyskanego dofinansowania w kwocie 59 999,80 zł, na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zakupiła 22 laptopy, 22 zestawy (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkół z terenu gminy Sochocin w celu poprawy realizacji kształcenia na odległość.

Projekt „Zdalna szkoła+ wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin uczestniczy w realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014–2020. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł (100% dofinansowania) pokryje koszty zakupu 20 laptopów, 20 zestawów (mysz i słuchawki), wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu będą nauczyciele i uczniowie, w tym z rodzin wielodzietnych (3+) niemający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Bezpłatny Internet na terenie gminy Sochocin

Gmina Sochocin w ramach projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w gminie Sochocin” wykonała łącznie 13 punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu typu hotspot. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” wynosi 100%. Kwota dofinansowania wyniosła 64 368,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu m.in.: podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, przełamanie barier dotyczących cyfrowego wykluczenia, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców oraz zwiększenie atrakcyjności regionu.

Przy wyznaczaniu lokalizacji punktów dostępowych, zostały uwzględnione miejsca bez dostępu do Internetu, wykluczone cyfrowo oraz szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców, a także turystów.

Lokalizacje wewnętrznych punktów dostępu do bezpłatnego Internetu: Urząd Miasta i Gminy Sochocin – 2 punkty, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie – 2 punkty, Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 4 punkty.

Zewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do Internetu: Rynek w Sochocinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie, Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 2 punkty, Stadion Gminny w Sochocinie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

Projekt „Cyfrowa Gmina” 

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu

Miasto i Gmina Sochocin złożyła wniosek o grant w trzeciej turze naboru wniosków w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję przyznającą granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 172 560,00 zł.

Koncepcja realizacji grantu

Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cel V osi Rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, w szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego oraz zwiększenie stopnia dojrzałości e-usług publicznych, poprzez: modernizację sieci LAN, celem zwiększenia redundancji i wydajności, zakup najnowocześniejszego systemu serwerowego oraz doposażenie serwerowni w specjalistyczne oprogramowanie pozwalające wykonywać kopie bezpieczeństwa. Natomiast szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa podniesie stan wiedzy pracowników, którzy na co dzień realizują zadania związane z administracją systemów teleinformatycznych oraz przetwarzaniem dokumentów elektronicznych.

Cele projektu:

  • zwiększenie potencjału cyfrowego,
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów:

  • cyfryzacja,
  • edukacja cyfrowa dla urzędników,
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Planowane efekty projektu:

  • wzrost potencjału cyfrowego gminy,
  • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców,
  • doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje),
  • wzrost kompetencji pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych, wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość dofinansowania:

172 560,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Termin realizacji:

do dnia 30 września 2023 roku.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/otrzymamy-dofinansowanie-w-konkursie-cyfrowa-gmina/.

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poprzez rozbudowę obiektu kultu religijnego – grobu poległych bohaterów w obronie wiary i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie” mająca na celu umożliwienie zachowania dziedzictwa lokalnego, poprzez rewitalizację obiektu kultu religijnego – grobu poległych bohaterów w obronie wiary i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie” mająca na celu zwiększenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej” mająca na celu zwiększenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę dwóch wiat rowerowych w tym rowerowej wiaty ekologicznej w miejscowości Sochocin, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Skip to content