Czwartek 29 września 2022 | Imieniny: Michała, Gabriela, Rafała | blank pochmurnie 10°C

Projekty unijne

 

Projekty unijne

Projekty realizowane przez Gminę Sochocin z udziałem funduszy unijnych

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

blank

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin w ramach pozyskanego dofinansowania w kwocie 59 999,80 zł, na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zakupiła 22 laptopy, 22 zestawy (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkół z terenu gminy Sochocin w celu poprawy realizacji kształcenia na odległość.

 

blank

Projekt „Zdalna szkoła+ wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin uczestniczy w realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014–2020. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł (100% dofinansowania) pokryje koszty zakupu 20 laptopów, 20 zestawów (mysz i słuchawki), wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu będą nauczyciele i uczniowie, w tym z rodzin wielodzietnych (3+) niemający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

 

blank

Bezpłatny Internet na terenie gminy Sochocin

Gmina Sochocin w ramach projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w gminie Sochocin” wykonała łącznie 13 punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu typu hotspot. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” wynosi 100%. Kwota dofinansowania wyniosła 64 368,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu m.in.: podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, przełamanie barier dotyczących cyfrowego wykluczenia, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców oraz zwiększenie atrakcyjności regionu.

Przy wyznaczaniu lokalizacji punktów dostępowych, zostały uwzględnione miejsca bez dostępu do Internetu, wykluczone cyfrowo oraz szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców, a także turystów.

Lokalizacje wewnętrznych punktów dostępu do bezpłatnego Internetu: Urząd Miasta i Gminy Sochocin – 2 punkty, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie – 2 punkty, Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 4 punkty.

Zewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do Internetu: Rynek w Sochocinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie, Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 2 punkty, Stadion Gminny w Sochocinie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blank

Projekt „Cyfrowa Gmina” 

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu

Miasto i Gmina Sochocin złożyła wniosek o grant w trzeciej turze naboru wniosków w konkursie „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję przyznającą granty oraz otrzymał maksymalną intensywność dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) w kwocie 172 560,00 zł.

Koncepcja realizacji grantu

Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cel V osi Rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, w szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego oraz zwiększenie stopnia dojrzałości e-usług publicznych, poprzez: modernizację sieci LAN, celem zwiększenia redundancji i wydajności, zakup najnowocześniejszego systemu serwerowego oraz doposażenie serwerowni w specjalistyczne oprogramowanie pozwalające wykonywać kopie bezpieczeństwa. Natomiast szkolenie urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa podniesie stan wiedzy pracowników, którzy na co dzień realizują zadania związane z administracją systemów teleinformatycznych oraz przetwarzaniem dokumentów elektronicznych.

Cele projektu:

  • zwiększenie potencjału cyfrowego,
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach trzech modułów:

  • cyfryzacja,
  • edukacja cyfrowa dla urzędników,
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Planowane efekty projektu:

  • wzrost potencjału cyfrowego gminy,
  • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • poprawa jakości świadczenia e-usług publicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców,
  • doposażenie gminy w zasoby IT (sprzęt, oprogramowanie, licencje),
  • wzrost kompetencji pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sochocin z zakresu edukacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa.

Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych, wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość dofinansowania:

172 560,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Termin realizacji:

do dnia 30 września 2023 roku.

blank

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/otrzymamy-dofinansowanie-w-konkursie-cyfrowa-gmina/.

 

Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

blank

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poprzez rozbudowę obiektu kultu religijnego – grobu poległych bohaterów w obronie wiary i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie” mająca na celu umożliwienie zachowania dziedzictwa lokalnego, poprzez rewitalizację obiektu kultu religijnego – grobu poległych bohaterów w obronie wiary i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

blankOperacja pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie” mająca na celu zwiększenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

blankOperacja pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej” mająca na celu zwiększenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę dwóch wiat rowerowych w tym rowerowej wiaty ekologicznej w miejscowości Sochocin, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Zmiana dodatku węglowego od dnia 20 września 2022 roku

blankSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że

we wtorek, 20 września weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których, mają być rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat wypłaty dodatku węglowego na naszej stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-dodatku-weglowym-w-gminie-sochocin-wzor-wniosku/.

Skip to content