Projekty Unijne

Home / Projekty Unijne

 

 

Projekty unijne

Projekty realizowane przez Gminę Sochocin z udziałem funduszy unijnych

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin w ramach pozyskanego dofinansowania w kwocie 59 999,80 zł, na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 zakupiła 22 laptopy, 22 zestawy (mysz i słuchawki) wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkół z terenu gminy Sochocin w celu poprawy realizacji kształcenia na odległość.

Projekt „Zdalna szkoła+ wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Sochocin uczestniczy w realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014–2020. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł (100% dofinansowania) pokryje koszty zakupu 20 laptopów, 20 zestawów (mysz i słuchawki), wraz z ubezpieczeniem sprzętu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu będą nauczyciele i uczniowie, w tym z rodzin wielodzietnych (3+) niemający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Bezpłatny Internet na terenie gminy Sochocin

Gmina Sochocin w ramach projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w gminie Sochocin” wykonała łącznie 13 punktów ogólnodostępnego dostępu do Internetu typu hotspot. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” wynosi 100%. Kwota dofinansowania wyniosła 64 368,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu m.in.: podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, przełamanie barier dotyczących cyfrowego wykluczenia, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców oraz zwiększenie atrakcyjności regionu.

Przy wyznaczaniu lokalizacji punktów dostępowych, zostały uwzględnione miejsca bez dostępu do Internetu, wykluczone cyfrowo oraz szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców, a także turystów.

Lokalizacje wewnętrznych punktów dostępu do bezpłatnego Internetu: Urząd Miasta i Gminy Sochocin – 2 punkty, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie – 2 punkty, Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 4 punkty.

Zewnętrzne punkty bezpłatnego dostępu do Internetu: Rynek w Sochocinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie, Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 2 punkty, Stadion Gminny w Sochocinie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poprzez rozbudowę obiektu kultu religijnego – grobu poległych bohaterów w obronie wiary i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie” mająca na celu umożliwienie zachowania dziedzictwa lokalnego, poprzez rewitalizację obiektu kultu religijnego – grobu poległych bohaterów w obronie wiary i Ojczyzny 17 VIII 1920 r., na cmentarzu parafialnym w Sochocinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Operacja pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie” mająca na celu zwiększenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz z ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną w Sochocinie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej” mająca na celu zwiększenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę dwóch wiat rowerowych w tym rowerowej wiaty ekologicznej w miejscowości Sochocin, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Skip to content