Środa 29 marca 2023 | Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego | zachmurzenie duże 3°C

Gospodarka odpadami

Obecnie na terenie gminy Sochocin funkcjonuje system odpłatnego odbioru odpadów komunalnych z terenu każdej posesji. Zorganizowanym systemem objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkane oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Odbiór śmieci odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, w oparciu o umowę odbioru odpadów zawartą, pomiędzy gminą Sochocin a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku (ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk). Odpady komunalne odbierane z terenu gminy przekazywane są do instalacji komunalnej należącej do PGK w Płońsku sp. z o.o., mieszczące się w Poświętnem (ul. Pułtuska 5, gmina Płońsk).

W miejscowości Sochocin funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK, ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin), do którego bezpłatnie można dostarczać następujące odpady komunalne:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;
b) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
c) metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe;
d) szkło, opakowania ze szkła;
e) odpady z remontów oraz materiałów ceramicznych;
f) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
g) urządzenia zawierające freony;
h) baterie, akumulatory;
i) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
j) odpady wielkogabarytowe.

PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00.

 

Składanie deklaracji

Zgodnie z art. 6m ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji tej właściciel nieruchomości podaje, w zależności od typu i funkcji danej nieruchomości, ilość zamieszkujących ją osób. Ponadto właściciel nieruchomości deklaruje, czy wytworzone przez niego odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny czy w sposób nieselektywny. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych będzie premiowane niższą opłatą.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Sochocin lub w przypadku domku letniskowego, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi działki letniskowe

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023 dostępny na naszej stronie internetowej, pod następującym adresem: https://www.sochocin.pl/zobacz-jak-wyglada-harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych-dla-mieszkancow-miasta-i-gminy-sochocin-2/.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Opłaty

Opłaty od mieszkańców – nieruchomości zamieszkałych

Właściciele i zarządy nieruchomości zamieszkałych

Miesięczna stawka opłaty dla tej grupy określona jest w Uchwale nr XIII/110/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. i wynosi 25,00 zł od osoby miesięcznie, przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. W przypadku braku segregacji stawka opłaty wynosi 50,00 zł od osoby miesięcznie.

Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 2,00 zł z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata od właścicieli domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Roczna stawka opłaty dla tej grupy określona jest w Uchwale nr XIII/111/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 grudnia 2019 r. i wynosi 169,00 zł od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. W przypadku braku segregacji stawka opłaty wynosi 338,00 zł od nieruchomości rocznie.

Płatności

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, do 15. dnia każdego miesiąca, na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego.

Opłaty dokonywane są na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

Bezpłatne badania mammograficzne w Sochocinie

Mammografia, to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi.

Zapraszamy mieszkanki miasta i gminy Sochocin w wieku 50–69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badania mammograficzne, w ramach programu profilaktycznego Narodowego Funduszu Zdrowia, bez skierowania lekarskiego, 3 kwietnia w godzinach od 10.00 do 17.00, przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie.

Rejestracja pod numerem telefonu 42 254 64 17, lub w sieci na stronie internetowej: www.medica.org.pl.

W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem prosimy przygotować dowód osobisty i nr telefonu. Prosimy też o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdą Państwo na stronie, pod następującym adresem internetowym: www.medica.org.pl.

Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój.

Skip to content