Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy Sochocin

Komunikat w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy Sochocin

Komunikat przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Miejskiej w Sochocinie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady miejskiej.

Rada miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas powyższej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Sochocin. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia 28 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady  zgłoszenia. Z uwagi na zdalny tryb sesji rady miejskiej, osoby, które zgłoszą się do debaty, zostaną poinformowane o sposobie i warunkach technicznych wzięcia udziału w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy Sochocin do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, od 8.00 do 16.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                          /~/

Stanisław Kwiatkowski

Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy

 

Skip to content