Obwieszczenia Wójta Gminy Sochocin z dnia 31.08.2020 r. ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin

Obwieszczenia Wójta Gminy Sochocin z dnia 31.08.2020 r. ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN     

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo, Wycinki, Żelechy.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały Nr XIX/151/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Biele, Ciemniewo, Gutarzewo, Kępa, Kuchary Królewskie, Kuchary Żydowskie, Milewo, Wycinki, Żelechy.

Załączniki graficzne przedstawiające granice planu znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

W ó j t

 /-/

mgr Jerzy Ryziński

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOCHOCIN     

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały Nr XIX/152/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Baraki, Budy Gutarzewskie, Koliszewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Podsmardzewo, Rzy, Smardzewo, Wierzbówiec.

Załączniki graficzne przedstawiające granice planu znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin. 

W ó j t

/-/

mgr Jerzy Ryziński

Skip to content