Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 26 lutego 2024 | Imieniny: Mirosława, Aleksandra | zachmurzenie małe 3°C

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

(8.02.2024)

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, informuje, że do dnia 22 lutego 2024 roku, kluby sportowe, działające na terenie gminy Sochocin, mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W budżecie gminy Sochocin na 2024 rok, na realizację wyżej wymienionego zadania zostały przewidziane środki w kwocie 70 000,00 złotych.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, mogą ubiegać się kluby sportowe, działające na terenie gminy Sochocin, niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, przedmiotem dotacji może być zadanie zlecone klubowi do realizacji, dla osiągnięcia celu publicznego z zakresu sportu określonego w § 1 ust. 3 wyżej wymienionej uchwały, w szczególności:

1) realizacja programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej – jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub,

6) pokrycie innych kosztów niezbędnych do realizacji zadania.

Z dotacji nie mogą być finansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat nałożonych na zawodnika lub klub sportowy;

3) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

4) koszty poniesione przez klub sportowy na realizację zadań nieujętych we wniosku;

5) kar i odsetek oraz należności z tytułu nieterminowych rozliczeń.

II. Termin realizacji zadania – od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotację.

1. Termin składania wniosków o dotację upływa w dniu 22 lutego 2024 r. o godzinie 16.00.

2. Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Sochocin w 2024 r., przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/96/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pokój numer 23, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin (www.sochocin.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin (www.bip.sochocin.pl).

3. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – rozwój sportu”, osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby urzędu, a nie data stempla pocztowego.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:

1) kserokopię wyciągu z rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawioną najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania wniosku,

2) odpis statutu podmiotu.

7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załączników albo innych wad wniosku, wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków lub usunięcia wad. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych lub nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.

2. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.

5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

V. Szczegółowych informacji udziela:

p. Kamil Wojciechowski – pok. nr 23 Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, nr telefonu 23 661 80 01 (wew. 48).

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

 /-/ Jerzy Ryziński

Obowiązek informacyjny – dotacje – kluby sportowe

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania

Załącznik do umowy – informacja z realizacji zadania

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Rusza konkurs fotograficzny „Zimowy krajobraz miasta i gminy Sochocin”

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sochocin,

rozpoczęła się kalendarzowa oraz astronomiczna zima, a w związku z tym mamy dla Państwa konkurs fotograficzny pod nazwą „Zimowy krajobraz miasta i gminy Sochocin”.

W sochocińskiej gminie nie brakuje przecież niesamowitych zakątków i pięknych, ciekawych miejsc, które warto uwiecznić.

Na Wasze zdjęcia czekamy do dnia 29 lutego 2024 roku. Fotografie, wraz z kartą zgłoszenia udziału w naszym konkursie należy przesłać na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – nr telefonu 23 661 80 01 (wew. 48).

Zapraszamy i zachęcamy zatem do wyprawy i zabawy w fotografowanie. Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, a także inne informacje dotyczące konkursu, na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Zima potrafi być piękna, mamy nadzieję, że choć trochę będzie biała, i będziemy mogli cieszyć się jej urokami.

Skip to content