Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

  1. odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

1) 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;

2) 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;

3) 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;

4) 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

 

  1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.

 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych frakcji:                                         ących odpadów komunalnych:


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Poziom osiągnięty
przez Gminę Sochocin
4,84 11,37   27,08   37,28   30,39   29,04   30,889

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Poziom osiągnięty
przez Gminę Sochocin
100 100   100   100   100   100   100

 

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.                  w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok 2012 r. 16 lipca

2013 r.

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]
75 50 50 50 45 45 40 40 35
Poziom osiągnięty
przez Gminę Sochocin
45,27 23,01 0 0 0   57,19   11,423

 

 

 

Skip to content