Środa 04 października 2023 | Imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka | zachmurzenie duże 14°C

Przypomnienie dla przedsiębiorców o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne (dotyczy między innymi: hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, itp., sklepów, lokali gastronomicznych, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, działalność usług ogólnobudowlanych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, banków, poczty, itp.) zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy cywilno-prawnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się na naszej stronie internetowej, pod adresem: https://www.sochocin.pl/nasza-gmina/gospodarka-odpadami/.

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą. Umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli któryś z przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Sochocin nie zawarł takiej umowy, to jest zobowiązany niezwłocznie tego dokonać.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.);
  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w powyżej, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content