Termin i porządek najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek), o godz. 13.00, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
  5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
  6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
  7. Wystąpienie zaproszonych gości.
  8. Podjęcie uchwały:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego;

4) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Sochocinie;

5) w sprawie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych;

6) w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sochocin w 2021 roku;

10) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Sochocin;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność osoby prywatnej;

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin;

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w granicach administracyjnych miasta Sochocin;

14) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

15) w sprawie uchwalenia „Programu Wsparcia Rodziny w Mieście i Gminie Sochocin na lata 2021–2023”;

16) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w prawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;

17) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

  1. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content