Termin i porządek najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2021 r. (wtorek), o godz. 11.00,w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIV z Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 marca 2021 roku.
 4. Zatwierdzenie protokołu nr XXV z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 6 maja 2021 roku.
 5. Zatwierdzenie protokołu nr XXVI z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 maja 2021 roku.
 6. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
 7. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin o stanie gminy w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego za 2020 rok.
 11. Debata nad raportem o stanie gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin wotum zaufania.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenie absolutorium dla Burmistrza.
 • Prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 r. oraz informacja o stanie mienia.
 • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 rok.
 • Zapoznanie Rady Miejskiej z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Sochocinie o opinii wykonania budżetu Miasta i Gminy Sochocin za 2020 rok
  i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.
 • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin za 2020 rok.
 • Dyskusja.
 • Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwały:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Sochocin w roku szkolnym 2021/2022;
 • w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie.
 1. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content