Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek), o godzinie 13.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Sochocin na 2022 rok;

3) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sochocin;

4) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

5. Zamknięcie obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Skip to content