Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 15 lipca 2024 | Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida | bezchmurnie 30°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek), o godzinie 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LX sesja Rady Mieskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Protokół Nr LIX/2023 z 27 listopada 2023 r. z LIX sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.
  4. Informacja burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
  5. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok;

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

a. przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej;

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;

c. przedstawienie autopoprawki Burmistrza do projektu wieloletniej prognozy finansowej;

d. głosowanie wniesionych autopoprawek Burmistrza;

e. głosowanie nad przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej.

4) w sprawie  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok;

a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

c. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sochocinie;

d. przedstawienie autopoprawki burmistrza do projektu uchwały budżetowej;

e. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

f. głosowanie wniesionych autopoprawek burmistrza;

g. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2024 rok.

5) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok;

6) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok;

7) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2024 rok;

8) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok;

9) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

10) w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024–2028;

11) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

12) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

13) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Sochocin nieruchomości gruntowej za odszkodowaniem z przeznaczeniem na cel publiczny;

14) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sochocin;

15) w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację prac konserwatorskich odnowienia okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie;

16) w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkasa.

  1. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.
Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content