Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2021 roku (czwartek), o godz. 9.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr XXXIII/2021 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 13 października 2021 r.
  4. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
  5. Wnioski w sprawach różnych bieżących.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta i gminy Sochocin;

4) w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2022;

5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022;

6) w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości;

7) w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Sochocin;

8) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;

9) w sprawie przekazania wniosku według właściwości;

10) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022–2026.

  1. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content