Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Sprawy obywatelskie

Wniosek:

Kreator zdjęć do dowodów osobistych (bezpłatny do 31 marca 2021 roku): https://passport-photo.online/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

 1. Wymagane dokumenty:

Wszystkie niezbędne informacje na temat składania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz odbioru dowodu osobistego, uzyskają Państwo na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl.

 1. Sprawę realizuje:

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. nr 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

III. Uwagi:

Podstawa prawna:

1)ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 roku, poz.816 ze zm.)

2)rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 05.10.2021 roku Dz.U.z 2021roku, poz.1865)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.)

 1. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

 1. Wymagane wnioski

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.

 1. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 2. Wymagane załączniki
 3. Wymagane dokumenty

Do okazania dowód osobisty lub paszport.

VII. Opłaty

Nie pobiera się.

VIII. Termin załatwienia sprawy

Decyzję o wpisie lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

 1. Tryb odwoławczy

Skarga na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Płońsku, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

 1. Opłaty za odwołanie

Nie wnosi się.

[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle shortcode_id=”n8bm7iq8n” title=”Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej z pobytu stałego lub pobytu czasowego.”]

Wniosek:

 1. Wymagane dokumenty
 2. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.
 3. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).
 4. Pełnomocnictwo.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

 1. Opłaty

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł..

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Po złożeniu podania, organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.
 2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.
 3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.
 4. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

 1. Uwagi
 2. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

Wniosek:

 1. Wymagane dokumenty
 2. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.
 3. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).
 4. Pełnomocnictwo.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin  www.sochocin.pl.

 1. Opłaty

Za wydanie decyzji w I instancji – 10 zł..

Odwołanie jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Za pełnomocnictwo – 17 zł.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Po złożeniu podania, organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (ustala miejsce pobytu osoby, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.
 2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.
 3. Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.
 4. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

 1. Uwagi
 2. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 4. Wniosek o wymeldowanie złożyć może właściciel(-le) lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021r., poz.510 ze zm.),

2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.),

Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.)

 1. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9

tel.: 23 661 80 01, 661 80 25, 661 80 13 (wew. 24)

poniedziałek–czwartek 8.00–16.00

piątek 8.00–17.00

III. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Longina Włodarska, pokój nr 19

 1. Wymagane wnioski

Ustne zgłoszenie interesanta

 1. Wymagane załączniki
 2. Wymagane dokumenty

Do okazania dokument ze zdjęciem.

VII. Opłaty

Nie pobiera się

VIII. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Wnioski:

Pełnomocnictwo

 1. Wymagane dokumenty
 2. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 3. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli obowiązuje).
 4. Przy powołaniu się na interes prawny przez inny podmiot niż realizujący zadania publiczne – dokumenty potwierdzające interes prawny (wezwania sądowe, komornicze itp.).
 5. pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone), wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje).

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

 1. Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych – 31 zł

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Udostępnienie danych – wydanie zaświadczenia do siedmiu dni – odbiór osobisty,

za pośrednictwem poczty lub w formie dokumentu elektronicznego.

 1. Odmowa udostępnienia danych (decyzja) – termin załatwienia sprawy – wydanie decyzji – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym organ zawiadamia strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 2. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01

 1. Tryb odwoławczy, skargi i wnioski
 2. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.
 3. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r., poz. Poz.510 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL z 2019 r. poz.1212 r.

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku,poz.735)

Wnioski:

 1. Wymagane dokumenty
 2. W zależności od sytuacji formularz:

1) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”;

2) „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”;

3) „Zgłoszenie pobytu stałego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego;

4) „Zgłoszenie pobytu czasowego” – z równoczesnym wymeldowaniem z pobytu czasowego na terenie miasta.

Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

 1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone, wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wymeldowanie z pobytu czasowego lub stałego – jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu: dowód osobisty lub paszport.

Druki można otrzymać:

– w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl.

 1. Opłaty

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł

III. Termin i sposób załatwienia

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się na wniosek
 2. W przypadku, gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 3. Sprawę realizuje

Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok. 19, tel. 23 661 80 01 (wew. 24)

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.

 1. Uwagi

Szczegółowe informacje na stronie www.obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021, poz.735).

Wnioski:

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 2. „Zgłoszenie pobytu stałego”

lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

– Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą,

– Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.

 1. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy– jeżeli wystąpi o nie strona.

Do wglądu:

1.oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej),

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

 1. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 2. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 3. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Druki można otrzymać:

 • w Urzędzie Gminy Sochocin pok. Nr 19
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy www.sochocin.pl
 1. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa -17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt czasowy 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

 1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały, czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.

 1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w 24.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI
 2. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
 3. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018, poz.1382 ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.

Wnioski:

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 2. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej (wniosek ), 2. Wypełniony przez osobę ubiegającą się o zameldowanie formularz meldunkowy, „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu: – jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (kopie należy dołączyć do wniosku), dowód osobisty lub paszport, – pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem wpłaty opłaty (jeżeli jest należna)

Druki można otrzymać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok. 19
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl
 1. OPŁATY

Opłata za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji w wysokości 10 zł

Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Po złożeniu podania organ prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków); postępowanie to kończy decyzją administracyjną o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.
 2. Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia.

Decyzja zostanie przesłana przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub doręczona w tut. wydziale za okazaniem dowodu osobistego.

 1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pok.19 tel.23 6618001 w.24.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY
 2. Od decyzji przysługuje stronom postępowania prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego , w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (w sekretariacie) lub za pośrednictwem poczty.
 3. UWAGI
 4. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 30 dni jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy.
 5. Organ administracyjny może zameldować na pobyt stały lub czasowy decyzją administracyjną osobę, która faktycznie mieszka w danym lokalu, a wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel nie chce potwierdzić faktu pobytu tej osoby w lokalu.
 6. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.
 7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

1.ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 roku poz. 510 ze zm.)

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020 poz. 930)

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.Uz 2021,poz. 735.ze zm.),

Wnioski:

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

 1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia lub pracownik urzędu na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.
 2. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.
 3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie – jeżeli zostało udzielone (wraz z dowodem opłaty – jeżeli jest obowiązkowa).
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – jeżeli wystąpi o nie strona.
 5. Do wglądu:

– dowód osobisty lub paszport,

– oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno- prawna, wypis z księgi wieczystej).

Druki można otrzymać:

 • w Urząd Miasta i Gminy Sochocin pok.19
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin www.sochocin.pl
 1. OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały – bezpłatnie.

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł

Opłata w Kasie Urzędu Miasta i Gminy

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Niezwłocznie – przyjęcie zgłoszenia. Zaświadczenie wydaje się:

– z urzędu przy zameldowaniu na pobyt stały,

– na wniosek przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

 1. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do charakteru pobytu (stały czy czasowy) lub gdy zgłoszone dane budzą wątpliwości – organ rozstrzyga w drodze decyzji w ciągu miesiąca, a gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Termin ten może zostać przedłużony, o czym zawiadamia się strony i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. Decyzja zostanie doręczona w wydziale lub przesłana przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty.
 2. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19tel. 23 6618001 w.24

 1. TRYB ODWOŁAWCZY
 2. Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty.
 3. UWAGI

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie : obywatel. gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2411 ze. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 ze zm.),

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

„Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” – w przypadku zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy za granicę,

„Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego

dłużej niż 6 miesiecy” – w przypadku zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego.

 1. Formularz wypełnia osoba dokonująca zgłoszenia komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym w języku polskim, drukowanymi literami.
 2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez osobę zgłaszającą.
 3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszonych na formularzu dokonuje własnoręcznym czytelnym podpisem osoba zgłaszająca.
 4. Do wglądu :

– dowód osobisty lub paszport.

– pełnomocnictwo udzielone na piśmie wraz z dowodem należnej opłaty

Druki można otrzymać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin pok.19
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.sochocin.pl
 1. OPŁATY

Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia od ręki.

 1. USŁUGĘ REALIZUJE

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin , pok.19 , tel. 23 6618001 w 24.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY, SKARGI I WNIOSKI
 2. Odwołanie nie przysługuje.
 3. UWAGI

Szczegółowe informacje na stronie obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz.510 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2020 poz. 930)

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

Skip to content