W Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin funkcjonuje punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”

W Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin funkcjonuje punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”

Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Sochocin,

przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ul. Guzikarzy 9, w pokoju nr 11 funkcjonuje gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu rządowego pod nazwą „Czyste powietrze”.

W terminie od 1 października do 31 grudnia br. punkt będzie przyjmował interesantów w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godzinach 10.00–14.00, a także w piątek między godziną 12.00 a 16.00.

W celu sprawnej obsługi interesantów, wypełnianie wniosków z zakresu programu „Czyste powietrze” odbywać się będzie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. 23 661 80 01 (wew. 29).

W punkcie można uzyskać m.in.: porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, informacje w zakresie warunków skorzystania z programu oraz złożyć wniosek o dofinansowanie.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do złożenia wniosku w programie „Czyste powietrze” niezbędne są następujące dane:

 • aktualny adres e-mail, wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
 • PESEL wnioskodawcy oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • rok wystąpienia o pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego wyrażona w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT (ostatni PIT rozliczony),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta, np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
 • załącznik zawierający oświadczenia:
 • współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością);
 • współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (z decyzji podatkowej,),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 otworów okiennych, drzwiowych, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Z punktu mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Sochocin. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu, dostępnym na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są zamieszczone także na stronie pod adresem: www.wfosigw.pl.

Skip to content