Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w okresie wakacyjnym w 2024 r.

Przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych jako placówki nieferyjne, funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2736) oraz wniosków dyrektorów szkół uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych placówek.

Przerwy w działalności przedszkola/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Działalność przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W roku szkolnym 2023/2024 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przerw pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin na rok szkolny 2023/2024, będzie organizowana w następujących terminach:

Lp. Nazwa placówki Adres placówki Termin dyżuru wakacyjnego
od do
1. Guzikowa Kraina

Przedszkole Samorządowe

w Sochocinie przy Publicznym

Zespole Szkół i Przedszkoli

Samorządowych w Sochocinie

ul. Szkolna 17,

09-110 Sochocin

1.08.2024 31.08.2024
2 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kołozębiu im. Św. Jana Pawła II Kołoząb 31,

09-110 Sochocin

1.07.2024

 

14.07.2024

 

3 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie Smardzewo 85,

09-110 Sochocin

15.07.2024 31.07.2024

I. Zasady ogólne

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sochocin, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 maja 2024 roku.

2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do danego przedszkola w okresie wakacji podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola kierując się zasadą pierwszeństwa:

a) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu.

4. Ostateczna informacja dotycząca działania placówek w okresie lipiec–sierpień 2024 r. zostanie podana po analizie zapotrzebowania zgłoszonego przez rodziców.

II. Karta zgłoszenia

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest wykonanie przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności:

a) Wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do danej placówki, do której dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. Kartę zgłoszenia należy złożyć bezpośrednio w placówce. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przekazana rodzicom/prawnym opiekunom telefonicznie.

b) Dyrektorzy , którzy otrzymali zgłoszenie mają obowiązek przekazać Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny innym placówkom dyżurującym we wnioskowanym okresie.

c) Potwierdzenie przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym telefonicznie lub e-mailowo.

2. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przeszkolą rodzice/opiekunowie prawni mogą pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin lub bezpośrednio w placówce. Wzór karty zgłoszenia dziecka stanowi załącznik do niniejszych zasad.

3. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu odbywa się zgodnie ze statutem przedszkola i możliwościami organizacyjnymi placówki.

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny i klauzula informacyjna (wersja wordowska)

Zarządzenie Nr 50 2024 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 9 maja 2024 roku (wersja .pdf)

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w okresie wakacyjnym w 2024 r. (wersja .pdf)

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content