Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | słabe opady deszczu 14°C

Zawiadomienie o kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych, posiadania kompostownika oraz zakazu spalania w paleniskach domowych odpadów i pozostałości roślinnych

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin, zawiadamia, że od dnia 20 maja 2024 r. prowadzona będzie kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych, posiadania kompostownika oraz zakazu spalania w paleniskach domowych odpadów i pozostałości roślinnych.

Kontrolą zostaną objęci właściciele i zarządcy nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Osoby kontrolujące, sprawdzą, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie ma papieru, szkła, plastiku, oraz bioodpadów, czyli tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie. Sprawdzą również, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie zostały zgromadzone  gabaryty, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – poza wskazanym terminem ich zbiórki. Jednocześnie weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Zauważona nieprawidłowość zostanie udokumentowana na fotografii.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzony będzie protokół. Właściciele i zarządcy kontrolowanych nieruchomości zostaną pouczeni o obowiązku segregacji zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, bądź posiadanego kompostownika, naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona, jak za zbieranie odpadów zmieszanych, czyli 60,00 zł od osoby. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało zastosowaniem sankcji karnych.

Ponadto skontrolowane będą domowe piece i kotły pod kątem nielegalnego spalania odpadów, rodzaju i jakości paliw, rodzaju źródła ogrzewania oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego. Mieszkańcy mogą zostać zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających datę produkcji posiadanego pieca, jeśli nie będzie posiadał tabliczki znamionowej, rachunku zakupu paliwa wraz ze świadectwem jakości paliwa. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną źródła ciepła, kotłowni i składu paliwa. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do ich usunięcia i poddania się ponownej kontroli.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content