Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Apel do mieszkańców w sprawie prowadzenia segregacji odpadów

Drodzy Państwo, szanowni mieszkańcy miasta i gminy Sochocin,

uprzejmie informujemy, że stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i letniskowych w roku 2022, jak na razie, nie ulegają zmianom. Ale bardzo wiele zależy od Państwa.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych, a także racjonalne nimi gospodarowanie. Od tego, w jaki sposób odpady zostaną rozdzielone w naszym gospodarstwie domowym, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę, czyli samych mieszkańców i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.

Niestety, w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Sochocin rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu takich odpadów, jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal. Sposobem na wypełnienie ww. obowiązków jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych i generuje wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co bezpośrednio może się przekładać na wzrost stawek „opłaty śmieciowej” dla właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miasto i gmina Sochocin zobowiązana jest osiągnąć w 2022 r. poziom recyklingu odpadów, takich jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale w wysokości 50%. W roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 30%. Aby osiągnąć zakładany poziom recyklingu musimy podjąć wspólne działania, tj. m.in. rzetelną segregację i odpowiedzialne postępowanie z odpadami komunalnymi. Niestety, w przeciwnym wypadku gminie grożą wysokie kary administracyjne, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość stawki opłaty za gromadzenie i zagospodarowanie odpadów.

Ponadto analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu miasta i gminy Sochocin wykazuje wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych.

Przypomnijmy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Podsumowując, im więcej będziemy wytwarzać śmieci zmieszanych i nie będziemy prawidłowo i rzetelnie segregować odpadów, to koszty systemu mogą być coraz wyższe, a tym samym stawki opłaty ponoszonej przez Państwa.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmym apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie.

Prawidłowa segregacja odpadów ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), których odbiór oraz zagospodarowane kosztuje najwięcej. Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat, jakie wszyscy ponosimy.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Źródło grafiki: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Skip to content