Wtorek 09 sierpnia 2022 | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty | blank zachmurzenie umiarkowane 24°C

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zaprasza do składania ofert.

Burmistrz Miasta i  Gminy Sochocin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zaprasza do składania ofert.

 

 1. Rodzaj zadania konkursowego: przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

 1. Forma realizacji zadania: zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

III. Wysokość środków 2 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) .
 2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
 3. W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostką organizacyjną lub osobą prawną Gminy Sochocin, informacje o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym.
 4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin zastrzega sobie prawo do:
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, w części lub w całości;
 • zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
 • dofinansowania więcej niż jednej oferty, dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.
 • zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
 2. Dotacje można uzyskać na realizację zadania publicznego w następujących zakresach działalności:

– propagowanie zdrowego stylu życia,

– rozpowszechnianie  wiedzy na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży,

– organizowanie spotkań profilaktycznych i sportowych poprzez organizowanie rozgrywek,

konkursów dla dzieci i młodzieży itp.

 

 1. Dofinansowanie ze środków gminy nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów

realizacji zadania,

 1. Wartość wkładu własnego w stosunku do kwoty dotacji nie może być mniejsza niż 25% ,

w tym wkładu rzeczowego i osobowego – 25% .

 

.

 1. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021r.

 

 1. Miejsce realizacji zadania: zasięg terytorialny działania Gminy Sochocin.

 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 2. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

 

 1. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych   osobowych      (  U.

z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2021 r. poz. 303 ze zm., ze zm.).

 1. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w harmonogramie w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

 

 1. W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zaś realizacja zadania określonego w umowie w ramach środków finansowych uzyskanych z  budżetu  Gminy Sochocin będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, oferent zobowiązany będzie do zwrócenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu podatku VAT należnego.

 

Środki dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na niezbędne wydatki dokonywane w celu prawidłowej realizacji zadania łącznie z kosztami obsługi zadania.

Środki nie mogą byś przeznaczone na sfinansowanie kar, grzywien i temu podobne wydatki.

Osoby, przy udziale których będą realizowane zadania powinny posiadać właściwe kwalifikacje m.in. sędziowie, opieka medyczna.

 

VIII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17.09.2021 r. roku do godz. 16:00

w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (uznaje się datę wpływu do Urzędu).

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w celu opiniowania ofert.
 3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.
 4. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu składania ofert.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na  stronie internetowej www.sochocin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochocin.

Przy ocenie oferty zostaną wzięte  pod uwagę następujące kryteria, które będą punktowane :

 1. zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym –  0-10 pkt,
 2. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie

realizowane  –  0-20 pkt,

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta w tym zasoby kadrowe – 0-20 pkt,
 2. kalkulację kosztów – zasadność i współmierność kosztów w stosunku do

    planowanych  rezultatów –  0-10 pkt,

 1. planowany wkład własny oferenta ( rzeczowy, osobowy, finansowy) – 0-10 pkt,
 2. liczba uczestników imprezy i atrakcyjność dla odbiorców –  0-20 pkt,
 3. jakość dotychczasowej współpracy organizacji z gminą – 0-10 pkt.

Wsparcie otrzyma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej wartości punktów.

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy mogą wskazać kandydatów do komisji konkursowej na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 17.09.2021 r. roku do godz. 16:00​  w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

Kandydaci wskazani  przez organizacje nie mogą być prawnie i faktycznie powiązani

z organizacją biorącą udział w konkursie.

 

 1. Wymagana dokumentacja

 

1)  Prawidłowo wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub odpowiedniej ewidencji.

 

Ponadto prosi się o złożenie następujących dokumentów:

 

– w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

 

– w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

 

– kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

2) w przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy  z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt. 1

 1. Zrealizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2019r. i 2020r.

Burmistrz Miasta i  Gminy Sochocin przeznaczył na realizację tego rodzaju zadań:

– w roku 2019 – 0,00 zł

– w roku 2020 – 0,00 zł

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, pok. 23, tel. (23) 661 80 01 w. 48 (Grażyna Nurzyńska).

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content