Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Dzieci uczęszczające już do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych, których rodzice złożą deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji.

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 22 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w godzinach pracy przedszkola, szkoły (oddziały przedszkolne).

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, oddziale przedszkolnym uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innej placówki wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sochocin.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2017–2020 zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sochocin

Rodzice dzieci zamieszkałych poza miastem i gminą Sochocin mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/odział przedszkolny będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Zapisy do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego dokonuje się osobiście w przedszkolu/oddziale przedszkolnym (szkole). Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego wypełniają WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA. Druk wniosku dostępny jest w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Dziecko może zostać zapisane do trzech placówek – przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych składa  się tylko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 15.03.2023 r. w godzinach pracy przedszkola, szkoły w przypadku oddziałów przedszkolnych. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 31.03 2023 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadcza, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 4 kwietnia br. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

W dniu 5 kwietnia 2023 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

Terminy zostały określone w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin Nr 8 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto i gminę Sochocin.

Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

Lp. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.–15.03.2023 r. do godz. 15.00

4–8.05 2023 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

17.03.–30.03.2023 do godz. 15.00

9–25.05.2023 do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2023 do godz. 15.00

26.05.2023 do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 3–4 kwietnia 2023 do godz. 15.00

 

29–30.05 2023 do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia 2023 do godz. 15.00

31.05.2023 do godz. 15.00

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Kryteria główne Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie Punkty
Wielodzietność rodziny Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 20
Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie,

 

 

20
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie.

 

 

20
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie.

 

 

20
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie.

 

 

20
Samotne wychowanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 20
Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

 

20

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale Nr  XXI/176/2017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017 r.

Kryteria rekrutacji do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
Pozostawanie rodziców kandydata/rodzica samotnie wychowującego w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich rolniczej lub pozarolniczej działalności 10 Zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument potwierdzający opłacanie składek KRUS lub aktualny wypis z CEIDG.
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego 6 Oświadczenie rodzica/ców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły 2 Oświadczenie rodzica/ców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content