Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 14.05.2021 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN

z dnia 14.05.2021 roku

                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)  

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 10.05.2021 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec” zlokalizowanego na działce nr ew. 279/2 obręb Kondrajec gmina Sochocin.

W toku postępowania pismami z dnia 14.05.2021 r. zwrócono się do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w tutejszym Urzędzie Miasta i Gminy (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18.05.2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

Jerzy Ryziński

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 14.05.2021 roku (pdf, 463.90 KB)

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content