Sobota 10 czerwca 2023 | Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany | zachmurzenie duże 17°C

Obwieszczenie burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Obwieszczenie

Burmistrza

Miasta i Gminy Sochocin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sochocinie Nr XXIV/194/2021 z dnia 30 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin od 21 marca 2023 roku do 12 kwietnia 2023 r. w dniach pracy urzędu, w godzinach 9.00–15.00 (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 11.04.2023 r. o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9.

Burmistrz

Jerzy Ryziński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Rusza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin 2023

Burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin.

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wysłać do nas zgłoszenie. Na właścicieli najpiękniejszych zielonych zakątków czekają atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2023 roku.

By zgłosić swój udział, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić kartę zgłoszenia. Ocena ogrodów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 30 lipca.

Jury wybierze trzy najpiękniejsze ogrody, dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – numer tel. 23 661 80 01 (wew. 48).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zatem mieszkańców sochocińskiej gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin, karta zgłoszenia, a także więcej informacji na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Skip to content