Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Obwieszczenie burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Obwieszczenie

Burmistrza

Miasta i Gminy Sochocin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sochocinie Nr XXIV/194/2021 z dnia 30 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin

zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 534 położonej na terenie miasta Sochocin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sochocin od 21 marca 2023 roku do 12 kwietnia 2023 r. w dniach pracy urzędu, w godzinach 9.00–15.00 (pokój nr 9).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin w sali narad, w dniu 11.04.2023 r. o godzinie 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego objętego wyłożeniem może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, 09-110 Sochocin, ul. Guzikarzy 9.

Burmistrz

Jerzy Ryziński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content