Przypominamy o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika

Przypominamy o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest sprzątanie chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, między innymi poprzez uprzątniecie błota oraz śniegu.

Obowiązki właścicieli

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Właściciele nieruchomości zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy są również zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

Kogo dotyczy obowiązek sprzątania chodnika

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek sprzątania chodnika dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości, ale także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Co to jest chodnik

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Gmina pomoże

W przypadku, gdy właściciel posesji jest osobą samotną, a wiek lub choroba, albo niepełnosprawność nie pozwalają mu na wywiązanie się z tego obowiązku, może on ubiegać się o pomoc w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, pod numerem tel. 23 661 80 01. Zakres i forma pomocy są ustalane indywidualnie, na podstawie wywiadu przeprowadzanego przez pracownika urzędu.

Foto: www.pixabay.com

Skip to content