Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

Burmistrz miasta i gminy Sochocin w dniu 30.06.2021 roku podpisał aneks nr 2/2021 do porozumienia nr 62/2019 z dnia 16.07.2019 r., zmieniony aneksem nr 1/2021 z dnia 3.02.2021 r., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie wspierania realizacji programu priorytetowego pn. „Czyste powietrze”.

Ponadto burmistrz miasta i gminy Sochocin, zawierając w dniu 2 stycznia 2021 r. porozumienie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sochocinie, upoważnił jednostkę organizacyjną do przyjmowania żądań wydania zaświadczeń o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego oraz ich wydawania, korzystając z oprogramowania CP, celem realizacji zadań z zakresu programu „Czyste powietrze”.

Współpraca pomiędzy samorządem a WFOŚiGW w Warszawie ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom miasta i gminy Sochocin przystąpienie do programu „Czyste powietrze” i umożliwić aplikowanie o środki na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych, bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, bez  konieczności wizyty w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie. Dzięki zawartemu porozumieniu, w urzędzie uruchomiony został z dniem 1 lipca 2021 r. gminny punkt informacyjno-konsultacyjny, będący realizacją zawartego porozumienia.

W punkcie informacyjnym można uzyskać między innymi: informacje dotyczące form i warunków udzielania dofinansowania, poziomach dofinansowania, rodzajach przedsięwzięć, maksymalnych kwotach dotacji, porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzeń grzewczych, termomodernizacją budynku.

Pracownik udziela pomocy w utworzeniu konta na portalu beneficjenta, w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, wypełnieniu i weryfikacji oraz przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą skrzynki podawczej do WFOSiGW w Warszawie, a także weryfikacji niezbędnych dokumentów, celem złożenia wersji papierowej wniosku.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, w pokoju nr 11, na I piętrze.

„Czyste powietrze” to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliw.

W ramach programu „Czyste powietrze” oferowane jest dofinansowanie na termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz wymianę starych niespełniających norm źródeł ciepła. Działania te mają przede wszystkim na celu chronić środowisko, a dodatkową zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Więcej informacji z zakresu ww. programu można uzyskać pod numerem tel. 23 661 80 01 (wew. 29). Osoba do kontaktu: Anna Kaniewska, e-mail: anna.kaniewska@sochocin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne również na stronach internetowych pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfosigw.pl.

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 1.07.2021 r. na stronie: https://portal.wfosigw.pl/sciezka-przez-wfosigw.

Karta sprawy – program Czyste Powietrze

Podstawowe zasady

Skip to content