Fundusz sołecki w mieście i gminie Sochocin

Home / Fundusz sołecki / Fundusz sołecki w mieście i gminie Sochocin

Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Uchwała Nr XXVIII/233/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Lp. Etap Termin Podmiot odpowiedzialny
1. Przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo. Do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy. Gmina
2. Organizacja zebrania wiejskiego. Lipiec–wrzesień.

 

Sołtys

 

 

3. Złożenie wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego.
Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Sołtys
4. Poinformowanie sołtysów o odrzuceniu wniosku. Do 7 dni od otrzymania wniosku.

 

Gmina

Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Wniosek musi zawierać:

  • wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić protokół. Uchwała z zebrania wiejskiego, wraz  z wnioskiem o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, kopią listy obecności, a także kopią protokołu przekazywana jest przez sołtysa do Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin.

Wniosek sołectwa musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r., a dokładnie art. 2 ust. 6, który stanowi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

  • zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie!

Ponadto prawomocność podjętej uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego jest sprawdzana w oparciu o statut oraz protokół z przebiegu zebrania wiejskiego.

Podstawą ustalenia działań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest art. 7.1. ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

Lista obecności z zebrania wiejskiego

Uchwała z zebrania wiejskiego

Wniosek o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego

Pismo do burmistrza miasta i gminy Sochocin dot. funduszu sołeckiego

Protokół z zebrania wiejskiego

Skip to content