Środa 04 października 2023 | Imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka | zachmurzenie duże 13°C

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 2 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 2 czerwca 2020 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOCHOCIN

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony, zgodnie z załącznikiem nr 1–14.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 283)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sochocin Uchwały Nr XVI/131/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenów w granicach administracyjnych wsi: Ciemniewo Budy, Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kołoząb, Kuchary Żydowskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin, Ślepowrony, zgodnie z załącznikiem nr 1–14.

Załączniki graficzne przedstawiające granice planu znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, wraz z adresem, przedmiotu wniosku z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy oraz kserokopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczeniem nieruchomości.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2020 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@sochocin.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sochocin.

Wójt
mgr Jerzy Ryziński

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochocin z dnia 2 czerwca 2020 roku

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content