Sobota 10 czerwca 2023 | Imieniny: Bogumiła, Małgorzaty, Diany | zachmurzenie duże 16°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek), o godzinie 11.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XLIX z XLIX sesji Rady Miejskiej z 15.12.2022 r. i protokołu nr L z L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z 30.12.2022 r.
  4. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

2) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych;

5) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sochocin;

6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023;

7) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

8) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

9) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.

  1. Zamknięcie obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Rusza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin 2023

Burmistrz miasta i gminy Sochocin Jerzy Ryziński ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w mieście i gminie Sochocin.

Wystarczy zapoznać się z regulaminem i wysłać do nas zgłoszenie. Na właścicieli najpiękniejszych zielonych zakątków czekają atrakcyjne nagrody.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 9 czerwca 2023 roku.

By zgłosić swój udział, wcześniej należy zapoznać się z regulaminem konkursu i wypełnić kartę zgłoszenia. Ocena ogrodów rozpocznie się w drugiej połowie czerwca. Rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej do 30 lipca.

Jury wybierze trzy najpiękniejsze ogrody, dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, przy ulicy Guzikarzy 9, lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – numer tel. 23 661 80 01 (wew. 48).

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zatem mieszkańców sochocińskiej gminy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Regulamin, karta zgłoszenia, a także więcej informacji na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Skip to content