Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 stycznia 2023 roku (czwartek), o godzinie 11.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, odbędzie się LI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, której porządek obejmuje:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr XLIX z XLIX sesji Rady Miejskiej z 15.12.2022 r. i protokołu nr L z L nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z 30.12.2022 r.
  4. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

2) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych;

5) w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Sochocin;

6) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023;

7) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

8) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

9) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych.

  1. Zamknięcie obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp
Skip to content