Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Termin i porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek), o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Sochocin, a także za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbędzie się XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sochocinie, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski w sprawie porządku obrad.
  3. Protokół Nr XXXV/2021 z 7 grudnia 2021 r. z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.
  4. Informacja Burmistrza o działaniach międzysesyjnych.
  5. Wnioski w sprawach różnych, bieżących.
  6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miejskiej w Sochocinie.
  7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne.
  8. Podjęcie uchwał:

1) stanowisko Rady Miejskiej w Sochocinie w sprawie wsparcia dla polskich służb mundurowych w związku z bardzo trudną sytuacją na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok;

4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin;

5) w sprawie  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok;

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin;

7) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Sochocinie;

8) w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta;

9) w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok;

10) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok;

11) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok;

12) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 2028;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem są te same nieruchomości, stanowiące własność Miasta i Gminy Sochocin;

14) w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sochocin na 2022 rok;

15) w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2022–2024.

  1. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

W związku z panującą epidemią koronawirusa, serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia przebiegu obrad Rady Miejskiej w Sochocinie na żywo w Internecie, na stronie https://www.youtube.com/user/GminaSochocin/featured.

Skip to content