Szukaj
Close this search box.
Poniedziałek 26 lutego 2024 | Imieniny: Mirosława, Aleksandra | pochmurnie 0°C

Ochrona środowiska

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

2. Zaświadczenie albo oświadczenie (zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

4. Dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu przedsiębiorcy.

5. Dowody potwierdzające spełnienie wymogów Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

7. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

1) 107 zł – za wydanie zezwolenia;

2) 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1) 107 zł – za wydanie zezwolenia;

2) 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sochocin.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zezwolenie cofa się w przypadku, gdy przedsiębiorca, który je uzyskał, nie wypełnia określonych w nim warunków (pomimo uprzedniego wezwania).

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

2. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

3. Projekt planu:

1) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

2) przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki, lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew, lub krzewów, oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

5. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

6. Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. Zgoda właściciela nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

7. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, a z wnioskiem występuje jeden z współwłaścicieli.

8. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

9. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1) wydanie zezwolenia zwolnione jest od opłaty skarbowej;

2) 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów:

1. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

2. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni.

3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

4. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (w przypadku usuwania drzew, właściciel ma obowiązek dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew).

5. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

6. Drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

7. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących lub na terenach zieleni.

8. Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

9. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

10. Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

11. Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

12. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

13. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową.

14. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego, lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych, lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

15. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

16. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

1) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania, lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;

2) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

17. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew:

W przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.

2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.

3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia. Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

I. Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510 ze zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

II. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

2. Mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni.

3. Ekspertyzy, atesty lub certyfikat dotyczący montowanej oczyszczalni ścieków.

4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

5. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej:

1) 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia;

2) 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (tylko w przypadku, gdy jest udzielane).

IV. Opłaty skarbowe:

1. 120 zł – od przyjęcia zgłoszenia.

2. 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

V. Termin załatwienia sprawy:

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

VI. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Z wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia, może wystąpić inwestor lub upoważniona przez niego osoba.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31).
 3. Sprawę rozpatruje:

Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

tel. 23 661 80 01 (wew. 30)

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek – informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 1. Opłaty skarbowe:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 1. Termin załatwienia sprawy:

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

 1. Forma załatwienia sprawy:

Przyjęcie informacji.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin.

VIII. Informacje:

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w formie informacji, którą sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji w formie pisemnej przedkłada się wojewodzie (a w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami z terenu gminy Sochocin, informację należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin), a drugi egzemplarz informacji przechowuje właściciel, zarządca lub użytkownik przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Rusza konkurs fotograficzny „Zimowy krajobraz miasta i gminy Sochocin”

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Sochocin,

rozpoczęła się kalendarzowa oraz astronomiczna zima, a w związku z tym mamy dla Państwa konkurs fotograficzny pod nazwą „Zimowy krajobraz miasta i gminy Sochocin”.

W sochocińskiej gminie nie brakuje przecież niesamowitych zakątków i pięknych, ciekawych miejsc, które warto uwiecznić.

Na Wasze zdjęcia czekamy do dnia 29 lutego 2024 roku. Fotografie, wraz z kartą zgłoszenia udziału w naszym konkursie należy przesłać na następujący adres e-mailowy: kamil.wojciechowski@sochocin.pl – nr telefonu 23 661 80 01 (wew. 48).

Zapraszamy i zachęcamy zatem do wyprawy i zabawy w fotografowanie. Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, a także inne informacje dotyczące konkursu, na stronie internetowej www.sochocin.pl.

Zima potrafi być piękna, mamy nadzieję, że choć trochę będzie biała, i będziemy mogli cieszyć się jej urokami.

Skip to content