Szukaj
Close this search box.
Czwartek 13 czerwca 2024 | Imieniny: Lucjana, Antoniego | zachmurzenie duże 14°C

Podatki i finanse

Podstawa prawna:

Art. 306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

 1. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 2. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.
 3. Opłaty skarbowe:
 4. Opłata skarbowa 21,00 zł – za wydanie zaświadczenia.
 5. Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

Nie podlega opłacie skarbowej:

 1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

4) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;

5) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

7) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

8) załatwianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

9) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób;

10) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin;

11) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej;

12) rekompensat w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ze zm.).

 1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 2. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 1. Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Jednostki budżetowe.
 3. Jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo, składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 6. Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
 7. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 1. Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 3. Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

 1. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

Rozpatrywanie wniosków podatników w sprawie:

 1. Odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.
 2. Odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę.
 3. Umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 4. Podstawa prawna:

Art. 67a. § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

 1. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek, wraz z następującymi dokumentami:

 1. W przypadku osób fizycznych:

1) informacja o stanie majątkowym;

2) informacja o poniesionych wydatkach – należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np.: gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.);

3) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS);

4) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT – 36 lub 37- za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym),

5) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statusie bezrobotnego z wyszczególnieniem, czy uzyskiwany jest zasiłek;

6) w przypadku choroby, udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem.

 1. Osób fizycznych będących przedsiębiorcami:

1) informacja o stanie majątkowym;

2) informacja o poniesionych wydatkach – należy przedłożyć kserokopię rachunków potwierdzających ponoszone wydatki (np.: gaz, woda i ścieki, zakup leków, itp.);

3) informacja o wysokości i źródłach uzyskanych dochodów (przychodów) – wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. decyzja ZUS);

4) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach lub rozliczenia roczne PIT – 36 lub 37 – za rok poprzedzający dzień złożenia wniosku (z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym);

5) w przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie o statusie bezrobotnego;

6) w przypadku choroby, udokumentowanie jej oraz wskazanie kosztów związanych z leczeniem;

7) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;

8) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

9) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji, wnioskowana pomoc nie może być udzielona;

10) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek;

11) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku, z wyszczególnieniem wysokości, z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy;

12) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem;

13) formularz pojęcia pomocy publicznej, wraz z oświadczeniem;

14) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

15) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

 1. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

1) oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis;

2) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

3) do czasu przedłożenia przez podatnika ubiegającego się o pomoc, oświadczeń lub innych informacji, wnioskowana pomoc nie może być udzielona;

4) sprawozdania F-01;

5) sprawozdania finansowego;

6) zaświadczenia z ZUS o zaleganiu bądź o niezaleganiu w płatnościach składek;

7) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości zadłużenia bądź o jego braku, z wyszczególnieniem wysokości, z jakiego tytułu i jakiego okresu dotyczy;

8) informacji dotyczących zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z podziałem na bieżące oraz przeterminowane w następujących okresach: od 0 do 30 dni, od 31 do 90 dni, od 91 do 180 dni, od 181 do 365 dni, powyżej 365 dni;

9) informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, ze wskazaniem z jakiego tytułu, za jaki okres oraz podania wysokości zadłużenia objętego tym postępowaniem;

10) wyciągu z ksiąg rachunkowych obejmujących należności i zobowiązania, koszty, przychody;

11) formularz pojęcia pomocy publicznej, wraz z oświadczeniem;

12) informacji zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

13) informacji w sprawie źródeł uzyskania środków na spłatę zadłużenia.

 1. Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.
 2. Opłaty skarbowe:

Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

 1. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Forma załatwienia sprawy:
 2. Decyzja.
 3. Zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – dla przedsiębiorcy.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 2. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 3. Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

 1. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Podstawa prawna:

 1. Artykuł 6 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
 2. Artykuł 6a Ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
 3. Artykuł 6 Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).
 4. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Osoby fizyczne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości, tj. budynków i gruntów:
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
 • informacja w sprawie podatku rolnego;
 • informacja w sprawie podatku leśnego

obowiązujące na dany rok podatkowy.

 1. Osoby prawne – w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości, tj. budynków i gruntów:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości;

2) deklaracja na podatek rolny;

3) deklaracja na podatek leśny

obowiązujące na dany rok podatkowy.

 1. Opłaty skarbowe:

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Forma załatwienia sprawy:
 • Osoby fizyczne:
 • postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego;
 • decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 • Osoby prawne:
 • określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji;
 • w przypadku niezłożenia deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie informacji/deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

 1. Podstawa prawna:

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm.)

 1. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Zestawienie faktur za zakup oleju napędowego – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 1. Opłaty skarbowe:
 • W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za każdą potwierdzoną stronę.
 • W przypadku złożenia wniosku o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.
 1. Termin załatwienia sprawy:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

 1. Forma załatwienia sprawy:

Decyzja

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wnioski:

 

Podstawa prawna:

Artykuł 9 Ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

 1. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne i osoby prawne:

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT-1.
 • Załącznik do deklaracji DT-1- DT-1/A.
 1. Opłaty skarbowe:

Brak

 1. Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 1. Forma załatwienia sprawy:

Osoby fizyczne i osoby prawne:

 • Określenie wysokości zobowiązania podatkowego na podstawie złożonej deklaracji.
 • W przypadku niezłożenia deklaracji, wszczęcie postępowania podatkowego oraz wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Guzikarzy 9,09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Wniosek:

Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych

 1. Podstawa prawna:

Artykuł 306a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

 1. Sprawę rozpatruje:

Wydział Finansów i Budżetu

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku ośrodków transportowych.
 • Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą.
 1. Opłaty skarbowe:
 • Opłata skarbowa 17,00 zł. – za wydanie zaświadczenia, za wyjątkiem zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Opłata skarbowa 17,00 zł – pełnomocnictwo (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu).

Nie podlega opłacie skarbowej:

 1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

1) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

2) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

3) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

4) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum;

5) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

7) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

8) załatwianych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

9) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób;

10) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin;

11) nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej;

12) rekompensat w rozumieniu Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości po za obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097 ze zm.).

 1. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 2. Dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • Pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Jednostki budżetowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo wniosek o wydanie zaświadczenia, lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo, składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 2. Osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
 3. Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 1. Forma załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane będące w ewidencji lub rejestrach.

Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej, jeżeli:

– żądanie dotyczy potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, dla których organ nie prowadzi ewidencji lub rejestrów,

– z żądaniem wystąpi osoba niefigurująca w ewidencji lub rejestrach.

VII. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13.
 • Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 zł.
 • Listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin, Wydział Finansów i Budżetu.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu.

VIII. Informacje:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Sochocin

Guzikarzy 9,09-110 Sochocin

Wydział Finansów i Budżetu, pokój nr 13

tel. 23 661 80 01 (wew. 31)

Skip to content