Wójt Gminy • Władze Gminy Sochocin • Urząd Gminy • BiP - Urząd Gminy w Sochocinie • e-samorząd • Urząd Gminy Sochocin

Wójt Gminy

Andrzej Romatowski

Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin
pokoje:
3 (Parter)

Kontakt

telefon:
23-661-80-01

Zadania

Do obowiązków Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) kierowanie Urzędem i wydawanie zarządzeń;
3) określanie polityki kadrowej i płacowej;
4) zatwierdzanie zakresów czynności, ocen pracy pracowników Urzędu oraz ocena pracy pracowników bezpośrednio podległych Wójtowi;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
6) nadzór nad realizacją strategii rozwoju Gminy;
7) gospodarowanie mieniem komunalnym;
8) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;
9) udzielanie pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień w sprawach należących do kompetencji Wójta;
10) kierowanie wykonywaniem zadań obronnych;
11) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji szefa obrony cywilnej Gminy;
12) zapewnienie wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy;
13) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;
14) w stanie klęski żywiołowej kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
15) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
16) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
17) wykonywanie uchwał Rady;
18) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;
19) określanie polityki finansowej i prowadzenie gospodarki finansowej;
20) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg, wniosków, petycji;
21) wydawanie decyzji administracyjnych;
22) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników Urzędu zobowiązanych do składania oświadczeń oraz od kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
23) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, Regulaminem i uchwałami Rady.
© 2017 Urząd Gminy w Sochocinie | Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)